Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

฿ 294.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 670 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต

รหัสสินค้า

9786164883789

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

338

พิมพ์ครั้งที่

9 : กุมภาพันธ์ 2566 (พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍡 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต
🍡 รหัสสินค้า: 9786164883789

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🥭ภาค ๑ ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
บทที่ ๑ ความทั่วไป
๑.๑ ความหมายและความสำคัญของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
๑.๒ ความเกี่ยวพันระหว่างกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานและกฎหมายอื่น ๆ
๑.๓ ขอบเขตเนื้อหาของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
๑.๔ ระบบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
๑.๕ ความเป็นมาของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทย
๑.๖ ความแตกต่างของหลักเกณฑ์ในทางพยานหลักฐานระหว่างคดีแพ่งและคดีอาญา
🥭ภาค ๒ พยานหลักฐานในคดีแพ่ง

บทที่ ๒ หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน
๒.๑ การกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดี

๒.๒ ปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง
๒.๓ ข้อเท็จจริงกับการสืบพยานหลักฐาน
บทที่ ๓ หน้าที่นำสืบ
๓.๑ ความหมายของหน้าที่นำสืบ

๓.๒ ผู้มีหน้าที่นำสืบ
๓.๓ ข้อยกเว้นเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ
บทที่ ๔ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
๔.๑ พยานหลักฐานที่ศาลรับฟังได้

๔.๒ พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง
บทที่ ๕ วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
๕.๑ การนำสืบพยานหลักฐานตามขั้นตอน

๕.๒ ข้อยกเว้นของการสืบพยานหลักฐานตามขั้นตอน
บทที่ ๖ วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
๖.๑ พยานเอกสาร

๖.๒ พยานวัตถุ
๖.๓ พยานบุคคล
๖.๔ พยานความเห็น
บทที่ ๗ มาตรฐานการพิสูจน์และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
๗.๑ มาตรฐานการพิสูจน์ (Standard of proof)
๗.๒ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน (Weight of evidence)
🥭ภาค ๓ พยานหลักฐานในคดีอาญา
บทที่ ๘ หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา
๘.๑ การกำหนดประเด็นแห่งคดี
๘.๒ ปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง
๘.๓ ข้อเท็จจริงที่ต้องนำสืบ
๙.๔ การนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา
บทที่ ๙ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
๙.๑ พยานหลักฐานที่ศาลรับฟังได้
๙.๒ พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง
บทที่ ๑๐ วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
๑๐.๑ การนำสืบพยานหลักฐานตามขั้นตอน
๑๐.๒ ข้อยกเว้นของการสืบพยานหลักฐานตามขั้นตอน
บทที่ ๑๑ วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
๑๑.๑ พยานเอกสาร
๑๑.๒ พยานวัตถุ
๑๑.๓ พยานบุคคล
๑๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ ๑๒ มาตรฐานการพิสูจน์และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
๑๒.๑ มาตรฐานการพิสูจน์ (Standard of proof)
๑๒.๒ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน (Weight of evidence)
บรรณานุกรม
ดรรชนีค้นคำ