Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ

Original price was: ฿ 400.00.Current price is: ฿ 380.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 730 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พิเศษไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

รหัสสินค้า

9789742039202

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

424

พิมพ์ครั้งที่

1 : สิงหาคม 2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742039202 หมวดหมู่: , Product ID: 82521

คำอธิบาย

🍧 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษไพฑูรย์ คงสมบูรณ์
🍧 รหัสสินค้า: 9789742039202

 

● สารบัญ ●
ข้อความเบื้องต้น
1. สินเชื่อกับหลักประกัน
2. ประโยชน์ของหลักประกัน
3. ประเภทของการให้หลักประกัน
4. บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับกับการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

🍭ค้ำประกัน

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
1. การก่อให้เกิดและลักษณะของสัญญาค้ำประกัน
2. หลักฐานการค้ำประกัน
3. ลักษณะของหนี้ประธานที่มีการเข้าค้ำประกัน
4. สัญญาค้ำประกันต้องระบุหนี้หรือสัญญาประธานที่เข้าค้ำประกันไว้โดยชัดแจ้ง
5. ข้อตกลงที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
6. หนี้ประธานรายเดียวมีผู้ค้ำประกันหลายคน
7. ความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
8. ผู้ค้ำประกันมีความรับผิดต่อผู้ใด
9. บังคับเอากับผู้ค้ำประกันแล้ว แต่ยังได้รับชำระหนี้ไม่ครบ หนี้ส่วนที่เหลือลูกหนี้ต้องใช้ให้เจ้าหนี้จนครบ
10. ข้อตกลงเกี่ยวกับการค้ำประกันที่แตกต่างไปจากบทบัญญัติที่มีไว้เพื่อคุ้มครองผู้ค้ำประกันมิให้ต้องรับผิดเกินควรเป็นโมฆะ
หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้
1. เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้เมื่อใด
2. สิทธิของผู้ค้ำประกันในฐานะลูกหนี้ลำดับรอง
3. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ประธานด้วยการลดจำนวนหนี้ให้ลูกหนี้มีผลเป็นคุณแก่ผู้ค้ำประกันด้วย
4. บทบัญญัติว่าด้วยอายุความที่เกี่ยวกับการค้ำประกัน
หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้
1. สิทธิไล่เบี้ยของผู้ค้ำประกัน
2. ผู้ค้ำประกันสิ้นสิทธิไล่เบี้ย
3. สิทธิของผู้ค้ำประกันในการรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้
4. เจ้าหนี้ทำให้ผู้ค้ำประกันไม่อาจรับช่วงสิทธิได้
หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
1. สัญญาค้ำประกันระงับเมื่อหนี้ประธานระงับสิ้นไป
2. สัญญาค้ำประกันระงับเมื่อผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญา
3. สัญญาค้ำประกันระงับเมื่อเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้
4. สัญญาค้ำประกันระงับเมื่อเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน
5. สัญญาค้ำประกันระงับไปด้วยเหตุประการอื่น

🍭การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์
1. หลักพื้นฐานของการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์
1.1 การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์ถือเป็นหลักประกันที่สร้างความมั่นคงและเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้มากที่สุด
1.2 หลักการของกฎหมายว่าด้วยการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน
1.3 รูปแบบสัญญาหลักประกันด้วยทรัพย์สิน

🍭จำนอง
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
1. การก่อให้เกิดสัญญาจำนอง
2. ความสมบูรณ์ของสัญญาจำนอง
3. สัญญาจำนองที่สมบูรณ์ก่อให้เกิดสิทธิจำนอง
4. ผู้จำนองอาจเป็นลูกหนี้ในหนี้ประธานหรืออาจเป็นบุคคลภายนอก
5. หนี้ประธานรายเดียวมีทรัพย์หลายสิ่งจำนองเป็นประกัน
6. ทรัพย์สินสิ่งเดียวนำไปจำนองเป็นประกันหนี้หลายราย
7. ข้อสัญญาจำนองที่กฎหมายห้ามตกลง
8. ผู้จำนองชำระหนี้ล้างจำนองเป็นงวด ๆ ได้
หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
1. สิทธิจำนองครอบหนี้ส่วนใด

2. สิทธิจำนองครอบทรัพย์สินสิ่งใดส่วนใด
หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
1. การจำนองก่อให้เกิดสิทธิในเชิงป้องกันมิให้ทรัพย์จำนองเสื่อมราคา

2. สิทธิของผู้จำนองที่จำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้ที่บุคคลอื่นจะต้องชำระ
3. ความสัมพันธ์ในระหว่างผู้จำนองหลายคนที่จำนองทรัพย์สินของตนเพื่อประกันหนี้รายเดียวกันอันเป็นหนี้ที่บุคคลอื่นจะต้องชำระ
หมวด 4 การบังคับจำนอง
1. หลักทั่วไปเกี่ยวกับการบังคับจำนอง

2. กระบวนการและวิธีการในการบังคับจำนอง
3. การบังคับจำนองกับผู้รับโอนทรัพย์จำนอง
4. การบังคับจำนองกรณีทรัพย์สิ่งเดียวนำไปจำนองประกันแก่เจ้าหนี้หลายราย
5. การบังคับจำนองกรณีทรัพย์หลายสิ่งนำไปจำนองเป็นประกันหนี้รายเดียว
6. การบังคับจำนองเมื่อหนี้ประธานขาดอายุความ
7. การบังคับคดีจำนองและกำหนดเวลาในการบังคับคดีจำนอง
8. ผู้รับจำนองมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากเงินที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ
9. บังคับจำนองแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในหนี้ส่วนที่ขาด
หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
1. สถานะทางกฎหมายของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง

2. การไถ่ถอนจำนองโดยผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
3. เหตุที่กฎหมายไม่ยอมให้ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองบางคนไถ่ถอนการจำนองตามบทบัญญัติเฉพาะ
4. เวลาที่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองจะไถ่ถอนการจำนอง
5. ข้อที่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองจะต้องปฏิบัติเมื่อประสงค์จะไถ่ถอนการจำนอง
6. หน้าที่ของเจ้าหนี้เมื่อได้รับคำเสนอขอไถ่ถอนการจำนอง
7. ลำดับบุริมสิทธิและสิทธิจำนองที่ได้จดทะเบียนไว้โดยเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิหลายราย เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์จำนองลำดับสิทธิของเจ้าหนี้แต่ละรายยังคงเดิม
8. สิทธิและความรับผิดของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองหากทรัพย์จำนองเสื่อมค่า
หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
1. เหตุที่ทำให้จำนองระงับ

2. หนี้ประธานขาดอายุความไม่ทำให้จำนองระงับ
3. การเปลี่ยนแปลงหรือระงับจำนองต้องจดทะเบียน

🍭จำนำ
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
1. ก่อให้เกิดและลักษณะของสัญญาจำนำ
2. ผู้จำนำต้องเป็นเจ้าของทรัพย์อาจเป็นลูกหนี้ในหนี้ประธานหรือเป็นบุคคลภายนอก
3. การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร
4. ทรัพย์สินที่จำนำเป็นประกันหนี้ประธานกับทั้งหนี้อุปกรณ์อันเป็นหนี้เงิน
5. ข้อห้ามมิให้ตกลงกันในสัญญาจำนำ
6. สัญญาจำนำอาจถูกเพิกถอนได้หากทำให้เจ้าหนี้คนอื่นต้องเสียหาย
7. บทบัญญัติในกฎหมายลักษณะจำนำใช้บังคับกับโรงรับจำนำที่ตั้งขึ้นโดยอนุญาตของรัฐบาล
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำและผู้จำนำ
1. สิทธิของผู้รับจำนำ

2. หน้าที่ของผู้รับจำนำ
3. สิทธิของผู้จำนำ
4. หน้าที่ของผู้จำนำ
5. อายุความในการเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
หมวด 3 การบังคับจำนำ
1. ผู้รับจำนำมีสถานะเป็นทั้งเจ้าหนี้สามัญและเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิจำนำ

2. ข้อที่ผู้รับจำนำจะต้องปฏิบัติเมื่อจะบังคับเอากับทรัพย์สินที่จำนำทั่วไป
3. การบังคับจำนำตั๋วเงิน
4. การบังคับจำนำกับทรัพย์หลายสิ่งที่จำนำเป็นประกันหนี้แต่รายเดียว
5. ผลภายหลังการบังคับจำนำ
6. หนี้ประธานขาดอายุความแล้วก็ยังบังคับจำนำได้
หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ
1. เมื่อหนี้ซึ่งจำนำเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไป

2. เมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ
บรรณานุกรม

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.