Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายปกครอง

฿ 324.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์

รหัสสินค้า

9786165813105

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

368 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

32 : ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
📝 รหัสสินค้า: 9786165813105

 

🔹🔹สารบัญ🔹🔹
⭐️ความเบื้องต้น
⭐️ภาค 1 หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง
บทที่ 1 หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย

บทที่ 2 หลักนิติรัฐ
บทที่ 3 ประโยชน์สาธารณะ
⭐️ภาค 2 การจัดองค์กรของรัฐ
บทที่ 1 การจัดองค์กรของรัฐในต่างประเทศ

บทที่ 2 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย
บทที่ 3 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ
บทที่ 4 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ
⭐️ภาค 3 บุคลากรของรัฐ
บทที่ 1 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

บทที่ 2 บุคลากรของรัฐสภา
บทที่ 3 บุคลากรของศาล
บทที่ 4 บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ
บทที่ 5 บุคลากรขององค์กรอิสระ
บทที่ 6 บุคลากรขององค์กรอัยการ
บทที่ 7 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
⭐️ภาค 4 การกระทำทางปกครอง
บทที่ 1 ความหมายของการกระทำทางปกครอง

บทที่ 2 ประเภทของการกระทำทางปกครอง
บทที่ 3 ประเภทของ “นิติกรรมทางปกครอง”
บทที่ 4 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
⭐️ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

บทที่ 2 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ่ายบริหาร
บทที่ 3 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก
บทที่ 4 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
บทที่ 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
บทที่ 6 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 32 : ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งก่อน