Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายที่ดิน

฿ 456.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 980 กรัม
ขนาด 26 × 18.6 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง

รหัสสินค้า

9789742038397

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

592

พิมพ์ครั้งที่

9 : สิงหาคม 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038397 หมวดหมู่: , Product ID: 11679

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
🍧 รหัสสินค้า:
9789742038397

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍑ส่วนที่ ๑ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
การแจ้งการครอบครองที่ดิน
การขอรับโฉนดที่ดิน
การขอคำรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน
การรับรองว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว
การให้โอนที่ดินที่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่าได้ทำประโยชน์แล้ว
การคุ้มครองที่หวงห้าม
การคุ้มครองการดำเนินการที่ได้กระทำก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
การออกโฉนดตราจองหรือตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”
การได้มาซึ่งที่ดินโดยสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาเช่าซื้อ
การไถ่ถอนการขายฝาก
การขอจับจองที่ดิน
ผู้รักษาการและมีอำนาจออกกฎกระทรวง
🍑ส่วนที่ ๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
บทที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ ๒ การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
บทที่ ๓ การบังคับจำหน่ายที่ดิน
บทที่ ๔ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
บทที่ ๕ การรังวัดที่ดิน
บทที่ ๖ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
บทที่ ๗ การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา
บทที่ ๘ การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว
บทที่ ๙ การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท
บทที่ ๑๐ ค่าธรรมเนียม
บทที่ ๑๑ บทกำหนดโทษ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
– พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
– ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗