Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำถาม-แนวคำตอบ หลักและทฤษฎีกฎหมายอาญา

฿ 126.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

วัชรี วรรณลี, ธนพงษ์ วงศ์เสรี

รหัสสินค้า

9786165813235

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

160 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

2 : พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: วัชรี วรรณลี, ธนพงษ์ วงศ์เสรี
📝 รหัสสินค้า:
9786165813235

 

🔷 สารบาญ 🔷
▪สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ
– คำถาม จงอธิบายหลักการรับโทษทางอาญาของผู้กระทำความผิดตาม “หลักดินแดน” ตามประมวลกฎหมายอาญา

– คำถาม จงอธิบายหลักการรับโทษทางอาญาของผู้กระทำความผิดตาม “ข้อยกเว้นหลักดินแดน”ตามประมวลกฎหมายอาญา
– คำถาม จงอธิบายหลักการที่ว่า “บุคคลไม่พึงถูกลงโทษซ้ำในการกระทำความผิดเรื่องเดียวกันอีก” และมีการรับรู้ถึงหลักการดังกล่าว
ปรากฎอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตราใดหรือไม่

▪เวลาที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ
– คำถาม จงอธิบายหลักการใช้บังคับตามสุภาษิตที่ว่า “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” บุคคลที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ

– คำถาม กฎหมายอาญาไม่อาจใช้บังคับได้แก่บุคคลใดบ้างการตีความกฎหมายอาญา
– คำถาม หลักการตีความกฎหมายอาญามีว่าอย่างไรจงอธิบาย

▪มูลเหตุจูงใจ
– คำถาม
จงอธิบายเรื่อง “มูลเหตุจูงใจ” และยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเจตนา

– คำถาม ให้ท่านอธิบาย “เจตนาย่อมเล็งเห็นผล” ตามประมวลกฎหมายอาญา พร้อมยกตัวอย่างประมาท
– คำถาม หลักเกณฑ์ของการกระทำโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมีว่าอย่างไร จงอธิบาย
– คำถาม ความรับผิดโดยประมาทตามที่ปรากฎในประมวลกฎหมายอาญามีอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

▪การกระทำโดยพลาด
– คำถาม
การกระทำโดยพลาด (aberratio ictus) ตามประมวลกฎหมายอาญามีหลักเกณฑ์อย่างไร

– คำถาม จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง “การกระทำโดยพลาด” กับ “การกระทำโดยสำคัญผิดในตัวบุคคล” ความสำคัญผิด
– คำถาม จงอธิบายหลักเรื่องความสำคัญผิดตามประมวลกฎหมายอาญาว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง
ฯลฯ

บรรณานุกรม
ดัชนีค้นคำ

📌การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 : เพิ่มหัวข้อ ผู้กระทำความผิดอาญา, ความอาญาเปรียบเทียบ พร้อมคำถามและแนวคำตอบ