Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

฿ 237.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ชยาธร เฉียบแหลม

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038106 หมวดหมู่: , , Product ID: 43199

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
ความเบื้องต้น
ภาค ๑ ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
ตอน ๑ เหตุลงโทษ
ส่วนที่ ๑ เป็นผู้ออกเช็ค หรือร่วมออกเช็ค
ส่วนที่ ๒ ออกเช็คชอบ
ส่วนที่ ๓ เพื่อชำระหนี้
ส่วนที่ ๔ หนี้มีอยู่จริง
ส่วนที่ ๕ หนี้บังคับได้
ส่วนที่ ๖ มีลักษณะหรือการกระทำตามที่กฎหมายกำหนด
ส่วนที่ ๗ ยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบ
ส่วนที่ ๘ ธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็ค
ส่วนที่ ๙ ผู้ออกเช็คมีความผิด
ส่วนที่ ๑๐ ระวางโทษ
ส่วนที่ ๑๑ เป็นผู้เสียหาย
ส่วนที่ ๑๒ ร้องทุกข์ชอบ
ส่วนที่ ๑๓ สอบสวนชอบ
ส่วนที่ ๑๔ ไม่ขาดอายุความ
ส่วนที่ ๑๕ บรรยายฟ้องชอบ
ส่วนที่ ๑๖ เหตุเกิดในเขตอำนาจศาล
ตอน ๒ เหตุยกฟ้อง
ส่วนที่ ๑ ไม่เป็นผู้ออกเช็ค
ส่วนที่ ๒ ออกเช็คไม่ชอบ
ส่วนที่ ๓ ไม่ใช่เพื่อชำระหนี้
ส่วนที่ ๔ หนี้ไม่มีอยู่จริง
ส่วนที่ ๕ หนี้บังคับไม่ได้
ส่วนที่ ๖ ไม่มีลักษณะหรือการกระทำตามที่กฎหมายกำหนด
ส่วนที่ ๗ ยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยไม่ชอบ
ส่วนที่ ๘ ธนาคารไม่ได้ปฏิเสธการใช้เงินตามเช็ค
ส่วนที่ ๙ ผู้ออกเช็คไม่มีความผิด
ส่วนที่ ๑๐ ขาดอายุความ
ส่วนที่ ๑๑ ไม่เป็นผู้เสียหาย
ส่วนที่ ๑๒ ร้องทุกข์ไม่ชอบ
ส่วนที่ ๑๓ สอบสวนไม่ชอบ
ส่วนที่ ๑๔ บรรยายฟ้องไม่ชอบ
ส่วนที่ ๑๕ เหตุเกิดนอกเขตอำนาจศาล
ตอน ๓ เหตุจำหน่ายคดี
ส่วนที่ ๑ จำเลยตาย
ส่วนที่ ๒ ถอนฟ้อง
ส่วนที่ ๓ ถอนคำร้องทุกข์
ส่วนที่ ๔ ยอมความ
ส่วนที่ ๕ คดีเลิกกัน
ส่วนที่ ๖ มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้อง
ส่วนที่ ๗ จำหน่ายคดีชั่วคราว
ตอน ๔ กรณีอื่น ๆ
ส่วนที่ ๑ โจทก์ตาย หรือล้มละลาย
ส่วนที่ ๒ จำเลยล้มละลาย
ส่วนที่ ๓ ศาลทหาร

ภาค ๒ กระบวนพิจารณาในการดำเนินคดีเช็ค

ตอน ๑ ก่อนฟ้อง
ส่วนที่ ๑ การผัดฟ้อง และการฝากขัง
ส่วนที่ ๒ สอบสวน
ส่วนที่ ๓ ปล่อยชั่วคราว
ตอน ๒ นับแต่ยื่นฟ้องถึงก่อนพิพากษา
ส่วนที่ ๑ ฟ้อง ไต่สวนมูลฟ้อง
ส่วนที่ ๒ พิจารณา
ตอน ๓ พิพากษา
ส่วนที่ ๑ไม่เกินคำขอ
ส่วนที่ ๒ ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริง
ส่วนที่ ๓ กรรมเดียว หลายกรรม
ส่วนที่ ๔ ลดโทษ
ส่วนที่ ๕ เพิ่มโทษ
ส่วนที่ ๖ ยกโทษจำคุก หรือกำหนดให้น้อยลง
ส่วนที่ ๗ ปรับ กักขัง
ส่วนที่ ๘ รอการกำหนดโทษ รอการลงโทษ
ส่วนที่ ๙ บวกโทษ
ส่วนที่ ๑๐ นับโทษต่อ

ภาค ๓ ความผิดเกี่ยวเนื่องกับเช็ค
ส่วนที่ ๑ แจ้งความเท็จ
ส่วนที่ ๒ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ
ส่วนที่ ๓ เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น
ส่วนที่ ๔ ปลอมเอกสาร
ส่วนที่ ๕ ลักทรัพย์
ส่วนที่ ๖ ฉ้อโกง
ส่วนที่ ๗ โกงเจ้าหนี้
ส่วนที่ ๘ ยักยอก
ส่วนที่ ๙ รับของโจร
ส่วนที่ ๑๐ ทำให้เสียทรัพย์
ภาคผนวก

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ชยาธร เฉียบแหลม
⭐️รหัสสินค้า : 9789742038106
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 280 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2564