Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีการเล่นแชร์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก

฿ 237.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 520 g
ขนาด 25.9 × 18.5 cm
ผู้เขียน

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า

9789742038601

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

296

พิมพ์ครั้งที่

2 : กุมภาพันธ์ 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รหัสสินค้า: 9789742038601 หมวดหมู่: , Product ID: 45387

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍒 ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🍒 รหัสสินค้า: 9789742038601

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
💰 พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
๑. ชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
๒. วันใช้บังคับกฎหมาย (มาตรา ๒)
๓. บทห้ามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและประกาศที่ขัดแย้ง (มาตรา ๓)
๔. คำนิยาม (มาตรา ๔)
๕. บทห้ามและบทกำหนดโทษนิติบุคคล (มาตรา ๕, ๘, ๑๖, ๑๘, ๒๖)
ฯลฯ
💰 ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา ๓๔๑-๓๔๘)
๑. ฉ้อโกง (มาตรา ๓๔๑)
๒. ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวง (มาตรา ๓๔๒)
๓. ฉ้อโกงประชาชน (มาตรา ๓๔๓)
๔. ฉ้อโกงแรงงาน (มาตรา ๓๔๔)
๕. ฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าโรงแรม (มาตรา ๓๔๕)
ฯลฯ
💰 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ (มาตรา ๓๔๙-๓๕๑)
๑. โกงเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ (มาตรา ๓๔๙)
๒. โกงเจ้าหนี้ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ (มาตรา ๓๕๐)
💰 ความผิดฐานยักยอก (มาตรา ๓๕๒-๓๕๖)
๑. ยักยอก (มาตรา ๓๕๒)
๒. กระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น (มาตรา ๓๕๓)
๓. ผู้จัดการทรัพย์สินฯ หรือผู้มีอาชีพหรือธุรกิจฯ กระทำความผิดตามมาตรา ๓๕๒, ๓๕๓ (มาตรา ๓๕๔)
๔. ผู้เก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า (มาตรา ๓๕๕)
๕. ความผิดตามมาตรา ๓๕๒-๓๕๕ เป็นความผิดอันยอมความได้
ภาคผนวก
๑. ตัวอย่างคำฟ้อง
๒. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
๓. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
บรรณานุกรม