Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค ๓ การดำเนินคดีในศาลปกครอง

฿ 541.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1080 g
ขนาด 26 × 18.6 cm
ผู้เขียน

อำพน เจริญชีวินทร์

รหัสสินค้า

9789742038854

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

644

พิมพ์ครั้งที่

6 : ตุลาคม 2565 (ปรับปรุงใหม่-แก้ไขเพิ่มเติม)

รหัสสินค้า: 9789742038854 หมวดหมู่: , Product ID: 51220

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥯ผู้เขียน: อำพน เจริญชีวินทร์
🥯รหัสสินค้า:
9789742038854

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍒ภาค ๓ การดำเนินคดีในศาลปกครอง
บทที่ ๕ บททั่วไป
๑. วิธิพิจารณาคดีระบบไต่สวน
๒. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๓. การย่นหรือขยายระยะเวลา
๔. การเพิกถอนการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
๕. การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล
๖. การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร
๗. การขอตรวจดูหรือคัดสำเนาเอกสารหรือพยานหลักฐานในสำนวนคดี
บทที่ ๖ การดำเนินคดีในศาลปกครองชั้นต้น
๑. การจ่ายสำนวนคดี
๒. การตรวจคำฟ้อง
๓. การแสวงหาข้อเท็จจริง
๔. การรับฟังพยานหลักฐาน
๕. การจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวนและการกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง
๖. การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี
๗. การนั่งพิจารณาคดี
๘. การดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาโดยเร่งด่วน
๙. คำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดคดี
๑๐. วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
๑๑. การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอื่น ๆ
๑๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๑๓. การขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่
บทที่ ๗ การดำเนินคดีในศาลปกครองสูงสุด
๑. การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้อง คำสั่งจำหน่ายคดี คำสั่งลงโทษ
๒. การดำเนินคดีที่มีการฟ้องตามมาตรา ๑๑ (๑), (๒) และ (๓)
๓. การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น
บทที่ ๘ การบังคับคดี
๑. คำพิพากษาที่ไม่ต้องขอให้ศาลบังคับคดี
๒. คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ต้องขอให้ศาลบังคับคดี
๓. ผู้มีอำนาจบังคับคดี
๔. การเริ่มบังคับคดี
๕. กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ
๖. หลักเกณฑ์การบังคับคดี
ภาคผนวก
บรรณานุกรม