Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน

Original price was: ฿ 270.00.Current price is: ฿ 256.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 290 กรัม
ขนาด 21 × 14.4 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

รหัสสินค้า

9786163022547

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

228

พิมพ์ครั้งที่

3 : ตุลาคม 2565

มีสินค้าอยู่ 13

รหัสสินค้า: 9786163022547 หมวดหมู่: , Product ID: 70752

คำอธิบาย

🍧 ผู้เขียน: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
🍧 รหัสสินค้า: 9786163022547

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🧁Chapter 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาศาลฎีกา
1.
กฎหมายแรงงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.
คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
🧁Chapter 2 สัญญาจ้างแรงงาน
1.
บุคคลที่ทำงานและได้รับค่าตอบแทน
2.
สัญญาจ้างแรงงานและลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
3.
ตัวอย่างคดีที่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน
4.
ตัวอย่างคดีที่ไม่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน
🧁Chapter 3 สัญญาจ้างทำของ
1.
สัญญาจ้างทำงานและลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างทำของ
2.
เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ
🧁Chapter 4 รูปแบบสัญญาจ้างแรงงาน
1.
รูปแบบการทำนิติกรรม
2.
รูปแบบสัญญาจ้างแรงงาน
🧁Chapter 5 ประเภทสัญญาจ้างแรงงาน
1.
สัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาจ้างแน่นอน
2.
สัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาจ้างแน่นอน
3.
สัญญาจ้างพิเศษหรือจ้างเฉพาะ
🧁Chapter 6 ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน
1.
ข้อตกลงในสัญญาจ้างที่ไม่มีผลใช้บังคับ
2.
ข้อตกลงในสัญญาจ้างที่มีผลใช้บังคับได้
3.
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้าง
🧁Chapter 7 สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างกับลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1.
สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง
2.
สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง
🧁Chapter 8 การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
1.
ลาออก
2.
ตกลงเลิกสัญญาจ้าง
3.
เลิกจ้าง
🧁Chapter 9 สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
1.
แนวความคิดเรื่องการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญาจ้าง
2.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.
หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้าง
4.
การคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
5.
ข้อยกเว้นไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
6.
ดอกเบี้ยและอายุความ
🧁Chapter 10 ใบสำคัญแสดงการทำงาน
1.
หลักเกณฑ์การออกใบสำคัญแสดงการทำงาน
2.
ประเภทของใบสำคัญแสดงการทำงาน
3.
ใบสำคัญแสดงการทำงานตามกฎหมายไทย
4.
ผลการไม่ออกใบสำคัญแสดงการทำงาน