Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 690 g
ขนาด 25.9 × 18.6 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณทิชา ภักดีคง

รหัสสินค้า

9789742038519

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

380

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤศจิกายน 2564

รหัสสินค้า: 9789742038519 หมวดหมู่: , Product ID: 58705

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณทิชา ภักดีคง
📍 รหัสสินค้า: 9789742038519

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
🍂 ภาค 1 สัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 1
ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 2
ประเภทของสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 3
หลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 4
หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
บทที่ 5
หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
บทที่ 6
ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 7
การเช่าช่วง
บทที่ 8
การโอนสิทธิการเช่า
บทที่ 9
การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่า
บทที่ 10
สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
บทที่ 11
คำมั่นว่าจะให้เช่า
บทที่ 12
อายุความสำหรับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 13
สัญญาเช่าทรัพย์ตามกฎหมายเฉพาะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
🍂 ภาค 2 สัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 1
ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 2
แบบของสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 3
หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อ
บทที่ 4
ความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 5
อายุความสำหรับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ 6
สัญญาเช่าซื้อในกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ
ภาคสรุป
บรรณานุกรม
ดัชนี