Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม ๒

฿ 418.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1430 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

รหัสสินค้า

9786166032802

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

764

พิมพ์ครั้งที่

7 : มิถุนายน 2566 (แก้เพิ่มเติม)

มีสินค้าอยู่ 19

รหัสสินค้า: 9786166032802 หมวดหมู่: , Product ID: 10736

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
🍨 รหัสสินค้า:
9786166032802

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍧ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
มาตรา ๒๐๖
“เหยียดหยามศาสนา”
มาตรา ๒๐๗ “ก่อให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุมทางศาสนา” 
มาตรา ๒๐๘
“แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายเลียนแบบพระหรือนักบวช”
🍧ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
มาตรา ๒๐๙ “อั้งยี่”
มาตรา ๒๑๐
“ซ่องโจร”
มาตรา ๒๑๑
“ประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจร”
มาตรา ๒๑๒
“ช่วยเหลือเกื้อกูลอั้งยี่หรือซ่องโจร”
มาตรา ๒๑๓
“สมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรคนหนึ่งคนใดได้กระทำความผิดตามความมุ่งหมายของอั้งยี่หรือซ่องโจร”
มาตรา ๒๑๔
“เป็นปกติธุระจัดหาที่พำนัก ที่ซ่อนเร้น ที่ประชุมให้บุคคลผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒”
มาตรา ๒๑๕
“มั่วสุม”
มาตรา ๒๑๖
“ไม่ยอมเลิกมั่วสุม ตามคำสั่งเจ้าพนักงาน”
🍧ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
มาตรา ๒๑๗
“วางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น”
มาตรา ๒๑๘
“เหตุฉกรรจ์ของการวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น”
มาตรา ๒๒๓
“ทรัพย์ราคาน้อย และไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น”
มาตรา ๒๑๙
“ตระเตรียมเพื่อวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น ตามมาตรา ๒๑๗ หรือมาตรา ๒๑๘”
มาตรา ๒๒๐
“ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ ที่ไม่มีเจ้าของหรือเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น”
มาตรา ๒๒๑
“ทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น”
มาตรา ๒๒๒
“ทำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ในมาตรา ๒๑๗ หรือมาตรา ๒๑๘”
มาตรา ๒๒๓ “ทรัพย์ที่มีราคาน้อย และการกระทำไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น”
มาตรา ๒๒๔ 🥞วรรคแรก
“การกระทำความผิดตามมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๑ หรือมาตรา ๒๒๒ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นตาย”
🥞วรรคสอง

“เป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส”
มาตรา ๒๒๕
“ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท”
มาตรา ๒๒๖
มาตรา ๒๒๗
มาตรา ๒๒๘
“ทำให้เกิดอุทกภัยหรือเกิดขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภค”
มาตรา ๒๒๙
“ทำให้ทางสาธารณ ฯลฯ หรือที่ขึ้นลงของอากาศยานอยู่ในลักษณะน่าจะเกิดอันตรายแก่การจราจร”
มาตรา ๒๓๐
มาตรา ๒๓๑
มาตรา ๒๓๒
มาตรา ๒๓๓
“ใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งคนโดยสารจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น”
มาตรา ๒๓๔
มาตรา ๒๓๕
มาตรา ๒๓๖
“ปลอมปนสิ่งที่บุคคลอื่นเสพย์หรือใช้ หรือจำหน่ายสิ่งนั้น”
มาตรา ๒๓๗
“เอาของมีพิษเจือลงในอาหาร น้ำที่ประชาชนบริโภค”
มาตรา ๒๓๘
“ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นจากการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๗”
มาตรา ๒๓๙
“การกระทำความผิดตามมาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๗ โดยประมาทและใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น”
🍧ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
มาตรา ๒๔๐
“ปลอมเงินตรา”
มาตรา ๒๔๑
“แปลงเงินตรา”
มาตรา ๒๔๒
“ทุจริตทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลดลง หรือนำเข้า นำออกใช้ หรือมีไว้เพื่อนำออกใช้ ซึ่งเหรียญดังกล่าว”
มาตรา ๒๔๓
“นำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งเงินตราปลอมหรือเงินตราแปลง”
มาตรา ๒๔๔
“มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือเงินตราแปลง ซึ่งตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมหรือแปลง”
มาตรา ๒๔๕
“ได้มาโดยไม่รู้ว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลง ต่อมา “รู้” แต่ยังขืนนำออกใช้”
มาตรา ๒๔๖ “ทำ” เครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตราหรือพันธบัตร หรือ “มี” เครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง”
มาตรา ๒๔๗
“การกระทำเกี่ยวกับเงินตราหรือพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ”
มาตรา ๒๔๘
“ผู้ปลอมหรือแปลงเงินตราหรือพันธบัตรของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลต่างประเทศได้กระทำความผิดอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ด้วย”
มาตรา ๒๔๙
“เลียนเงินตรา”
หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว
มาตรา ๒๕๐
“ปลอมดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน พระปรมาภิไธย”
มาตรา ๒๕๑
“ปลอมดวงตรา รอยตราของทบวงการเมือง องค์การสาธารณหรือของเจ้าพนักงาน”
มาตรา ๒๕๒
“ใช้สิ่งที่ตนเองหรือผู้อื่นปลอมขึ้นตามมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๑”
มาตรา ๒๕๓
“ใช้ดวงตราหรือรอยตราของจริง โดยมิชอบ”
มาตรา ๒๕๔
“ปลอมหรือแปลงแสตมป์รัฐบาล”
มาตรา ๒๕๕
“นำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งของปลอมหรือแปลงตามที่ระบุในมาตรา ๒๕๐, ๒๕๑ หรือ ๒๕๔”
มาตรา ๒๕๖
“ลบ ถอน หรือกระทำการใดๆ แก่แสตมป์ซึ่งใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อให้ใช้ได้อีก”
มาตรา ๒๕๗
“ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน เสนอแลกเปลี่ยน ซึ่งแสตมป์ที่ปลอมหรือแปลง ตามมาตรา ๒๕๔ หรือแสตมป์ที่ลบหรือถอนตามมาตรา ๒๕๖”
มาตรา ๒๕๘
“ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารในการขนส่งสาธารณ หรือลบ ถอน หรือกระทำการใดๆ แก่ตั๋ว เช่นว่านั้นซึ่งใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อให้ใช้ได้อีก”
มาตรา ๒๕๙
“การกระทำความผิดตามมาตรา ๒๕๘ แก่ตั๋วที่จำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อผ่านเข้าสถานที่ใด”
มาตรา ๒๖๐
“ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งตั๋วอันเกิดจากการกระทำผิดตามมาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๙”
มาตรา ๒๖๑
“ทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลงแสตมป์รัฐบาล (ตามมาตรา ๒๕๔) ตั๋วโดยสารในการขนส่งสาธารณ (ตามมาตรา ๒๕๘) หรือตั๋วที่จำหน่ายแก่ประชาชนในการผ่านเข้าสถานที่ (ตามมาตรา ๒๕๙)”
มาตรา ๒๖๒
“การกระทำในมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗ หรือมาตรา ๒๖๑ เกี่ยวกับแสตมป์รัฐบาลต่างประเทศ”
มาตรา ๒๖๓
“ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ หรือมาตรา ๒๖๒ ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ หรือมาตรา ๒๖๒ แต่กระทงเดียว”
หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
มาตรา ๒๖๔
“ปลอมเอกสาร”
มาตรา ๒๖๕
“ปลอมเอกสารสิทธิ หรือปลอมเอกสารราชการ”
มาตรา ๒๖๖ “ปลอมเอกสารพิเศษ”
มาตรา ๒๖๗
“แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จลงในเอกสารซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน”
มาตรา ๒๖๘
“ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมหรือเอกสารที่แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จลงในเอกสารนั้น”
มาตรา ๒๖๙
“ผู้มีวิชาชีพทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ”
หมวด ๔ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
● คำอธิบายความหมายของ “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” มาตรา ๑ (๑๔)
– ความหมายข้อ (ก)

– ความหมายข้อ (ข)
– ความหมายข้อ (ค)
● การบังคับใช้กฎหมายนี้แก่การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร มาตรา ๘ (๒/๑)
● ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๖๙/๑
● ความผิดฐาน “ทำ” เครื่องมือ หรือวัตถุสำหรับปลอม หรือสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “มี” เครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพื่อใช้หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๖๙/๒
● ความผิดฐาน “นำเข้าใน” หรือ “ส่งออกไปนอก” ราชอาณาจักร ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม หรือเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๖๙/๓
● ความผิดฐาน “ใช้” หรือ “มีไว้เพื่อใช้” ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม ความผิดฐาน “จำหน่าย” หรือ “มีไว้เพื่อจำหน่าย” ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม มาตรา ๒๖๙/๔
● ความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ มาตรา ๒๖๙/๕
● ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ มาตรา ๒๖๙/๖
● เหตุฉกรรจ์ของการกระทำความผิดฐานต่างๆ มาตรา ๒๖๙/๗
หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
มาตรา ๑ (๑๕) ความหมายของหนังสือเดินทาง
มาตรา ๘ (๒) (๒/๒)
ขยายให้ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่กระทำนอกราชอาณาจักรรับโทษในราชอาณาจักรได้ตาม “หลักบุคคล”

มาตรา ๒๖๙/๘
มาตรา ๒๖๙/๙
มาตรา ๒๖๙/๑๐
มาตรา ๒๖๙/๑๑
มาตรา ๒๖๙/๑๒
มาตรา ๒๖๙/๑๓
มาตรา ๒๖๙/๑๔
มาตรา ๒๖๙/๑๕
🍧ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า
มาตรา ๒๗๐
“ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าหรือมีไว้เพื่อขาย”
มาตรา ๒๗๑ “ขายของโดยหลอกลวง”
มาตรา ๒๗๒
มาตรา ๒๗๓
“ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว”
มาตรา ๒๗๔
“เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว”
มาตรา ๒๗๕
“นำเข้าในราชอาณาจักร จำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าตามมาตรา ๒๗๒ (๑) หรือสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมตามมาตรา ๒๗๓ หรือสินค้าที่มีการเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา ๒๗๔”
🍧ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
● ความผิดฐาน “ข่มขืนกระทำชำเรา”
(มาตรา ๒๗๖-มาตรา ๒๗๗ ตรี)
● นิยาม “กระทำชำเรา” (มาตรา ๑ (๑๘))
● มาตรา ๒๗๖ วรรคสอง
● มาตรา ๒๗๖ วรรคสาม
● “โทรม”
● มาตรา ๒๗๗
● “โทรมเด็ก” (มาตรา ๒๗๗ วรรคสี่)
● มาตรา ๒๗๗ ทวิ
● มาตรา ๒๗๗ ตรี
● กระทำอนาจาร (มาตรา ๒๗๘ และมาตรา ๒๗๙)
● มาตรา ๒๗๘
● “กระทำอนาจารโดยการล่วงล้ำ” มาตรา ๒๗๘ วรรคสอง
● มาตรา ๒๗๘ วรรคสาม และวรรคสี่
● มาตรา ๒๗๙
● มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
● มาตรา ๒๗๙ วรรคสี่และวรรคห้า “กระทำอนาจารเด็กโดยการล่วงล้ำ”
● ตัวอย่างความผิดของจำเลยตามมาตรา ๒๗๙ วรรคต่างๆ
มาตรา ๒๘๐ “ผล” ที่ทำให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๘ หรือ ๒๗๙ ต้องรับโทษหนักขึ้น
● มาตรา ๒๘๐/๑
● มาตรา ๒๘๑
● มาตรา ๒๘๒
● มาตรา ๒๘๓
● มาตรา ๒๘๓ ทวิ มาตรา ๒๘๔
● มาตรา ๒๘๕
● มาตรา ๒๘๕/๒
● มาตรา ๒๘๕/๑
● มาตรา ๒๘๖
● มาตรา ๒๘๗
● มาตรา ๒๘๗/๑
● มาตรา ๒๘๗/๒
🍧ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง (เฉพาะเรื่องการพรากเด็ก หรือพรากผู้เยาว์)
มาตรา ๓๑๗
“พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี”
มาตรา ๓๑๘
“พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย”
มาตรา ๓๑๙
“พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย”

📌การแก้ไข: ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในหลายเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่และคำพิพากษาฎีกาต่าง ๆ โดยเฉพาะในหัวข้อ “ความผิดเกี่ยวกับเพศ”