Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท

Original price was: ฿ 250.00.Current price is: ฿ 237.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 660 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

เอื้อน ขุนแก้ว

รหัสสินค้า

9786166043648

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

311

พิมพ์ครั้งที่

5 : 12 กันยายน 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786166043648 หมวดหมู่: , Product ID: 81032

คำอธิบาย

🍨ผู้เขียน: เอื้อน ขุนแก้ว
🍨รหัสสินค้า: 9786166043648

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍭ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
บทที่ ๑ บททั่วไป
๑.๑ องค์กรในการประกอบธุรกิจ
๑.๒ การจดทะเบียน
🍭ส่วนที่ ๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
บทที่ ๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
๒.๑ ความหมาย
๒.๒ การตกลงจำกัดความรับผิด
๒.๓ การเรียกชื่ออย่างอื่น
๒.๔ การเกิดสัญญาห้างหุ้นส่วน
๒.๕ กิจการร่วมค้าและกิจการค้าร่วม
บทที่ ๓ การจัดการห้างหุ้นส่วน
๓.๑ อำนาจของหุ้นส่วน
๓.๒ การจำกัดอำนาจหุ้นส่วน
๓.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วน
๓.๔ หุ้นส่วนจะประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนไม่ได้
๓.๕ การโอนหุ้นส่วนให้บุคคลภายนอก
๓.๖ ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนผู้จัดการกับผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลาย
๓.๗ การเรียกเอาส่วนของตนจากผู้เป็นหุ้นส่วนอื่น
๓.๘ การเรียกร้องสิทธิในกิจการค้าที่ไม่ปรากฏชื่อของตน
๓.๙ ความรับผิดในการกระทำที่เป็นธรรมดาการค้าขาย
๓.๑๐ ความรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ
๓.๑๑ ความรับผิดของบุคคลที่แสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วน
๓.๑๒ การฟ้องคดี
บทที่ ๔ การเลิกห้างและการชำระบัญชี
๔.๑ การเลิกห้างหุ้นส่วน
๔.๒ การชำระบัญชี
๔.๓ ผู้ชำระบัญชี
🍭ส่วนที่ ๓ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
บทที่ ๕ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
๕.๑ การจดทะเบียน
๕.๒ การกระทำของหุ้นส่วนผู้จัดการ
๕.๓ การลาออกของหุ้นส่วนผู้จัดการ
๕.๔ การถือเอาประโยชน์เอาแก่บุคคลภายนอก
๕.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
๕.๖ การค้าขายแข่งกับห้าง
๕.๗ ความรับผิดของหุ้นส่วนที่ออกจากห้าง
๕.๘ ความรับผิดของหุ้นส่วนในหนี้ของห้าง
๕.๙ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของห้าง
๕.๑๐ การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนและการชำระบัญชี
🍭ส่วนที่ ๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บทที่ ๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
๖.๑ ลักษณะทั่วไป
๖.๒ ประเภทของหุ้นส่วน
๖.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
บทที่ ๗ การจัดการงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด
๗.๑ หุ้นส่วนผู้จัดการ
๗.๒ การลาออกจากตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ
๗.๓ การใช้ชื่อหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดระคนเป็นชื่อห้าง
๗.๔ บุคคลภายนอกแสดงตนเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด
๗.๕ หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดสอดเข้าไปจัดการงานของห้าง
๗.๖ การโอนหุ้นส่วน
๗.๗ ความรับผิดของหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด
๗.๘ การนำบทบัญญัติเรื่องห้างหุ้นส่วนสามัญมาใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัด
๗.๙ หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดกับการจัดการงานของห้าง
๗.๑๐ ความรับผิดในหนี้ที่เกิดก่อนหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดออกจากห้าง
๗.๑๑ การแบ่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยให้หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด
๗.๑๒ ความรับผิดของหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดที่เข้าใหม่
๗.๑๓ การบังคับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ส่วนตัวหุ้นส่วน
๗.๑๔ การฟ้องหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดให้ชำระหนี้ของห้าง
๗.๑๕ การเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด
🍭ส่วนที่ ๕ บริษัทจำกัดส่วนที่
บทที่ ๘ บริษัทจำกัด
๘.๑ ลักษณะทั่วไป
๘.๒ ขั้นตอนการตั้งบริษัทจำกัด
๘.๓ ความรับผิดของผู้เริ่มก่อการ
บทที่ ๙ หุ้นและผู้ถือหุ้น
๙.๑ ประเภทของหุ้น
๙.๒ การออกหุ้น
๙.๓ การรับผิดในค่าหุ้น
๙.๔ ลักษณะของหุ้น
๙.๕ การชำระค่าหุ้น
๙.๖ การเรียกเงินค่าหุ้น
๙.๗ การหักหนี้อื่นกับเงินค่าหุ้น
๙.๘ แบบการโอนหุ้น
๙.๙ การพักการโอนหุ้น
๙.๑๐ ข้อจำกัดการโอนหุ้น
๙.๑๑ ความรับผิดของผู้โอนหุ้น
๙.๑๒ สิทธิของผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด
๙.๑๓ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
บทที่ ๑๐ วิธีจัดการบริษัทจำกัด
๑๐.๑ กรรมการบริษัท
๑๐.๒ การแต่งตั้งกรรมการ
๑๐.๓ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
๑๐.๔ การจัดการในขณะกรรมการว่างลง
๑๐.๕ การประชุมกรรมการ
๑๐.๖ การมอบอำนาจของกรรมการ
๑๐.๗ ความเกี่ยวพันระหว่างกรรมการ บริษัท และบุคคลภายนอก
๑๐.๘ การจัดการบริษัทของกรรมการ
๑๐.๙ ข้อจำกัดในการจัดการบริษัทของกรรมการ
๑๐.๑๐ กรรมการก่อความเสียหายแก่บริษัท
บทที่ ๑๑ การประชุมใหญ่
๑๑.๑ ลักษณะทั่วไป
๑๑.๒ การเริ่มต้นเรียกประชุมวิสามัญ
๑๑.๓ วิธีการบอกกล่าว
๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเข้าประชุม
๑๑.๕ องค์ประชุม
๑๑.๖ การเลื่อนการประชุม
๑๑.๗ ผู้มีสิทธิลงคะแนน
๑๑.๘ มติที่ประชุม
๑๑.๙ การเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
บทที่ ๑๒ การกระทำอื่น ๆ ในบริษัทจำกัด
๑๒.๑ การจ่ายเงินปันผล
๑๒.๒ การเพิ่มทุน
๑๒.๓ การลดทุน
๑๒.๔ การควบบริษัท
๑๒.๕ การเลิกบริษัท
🍭ส่วนที่ ๖ การชำระบัญชี
บทที่ ๑๓ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
บทที่ ๑๔ การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้าง
🍭ส่วนที่ ๗ คำถามประกอบการทบทวน
ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ข. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ง. บริษัทจำกัด
🍭ส่วนที่ ๘ ตัวอย่างข้อสอบวิชากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
๑. ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
๒. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
๔. บริษัทจำกัด