Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

฿ 378.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165812191

จำนวนหน้า

432

พิมพ์ครั้งที่

2 : ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์
📝รหัสสินค้า :
9786165812191

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
หมวดที่ 1 อุทธรณ์-ฎีกา
บทที่ 1 อุทธรณ์
บทที่ 2 ข้อจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์
บทที่ 3 การยื่น การตรวจอุทธรณ์ และการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
บทที่ 4 ฎีกา
หมวดที่ 2 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
บทที่ 1 วิธีการคุ้มครองจำเลย
บทที่ 2 วิธีการคุ้มครองโจทก์
บทที่ 3 คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์
หมวดที่ 3 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทที่ 1 การบังคับคดี
บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี
บทที่ 3 คำบังคับ
บทที่ 4 การร้องขอให้บังคับคดี
บทที่ 5 คำขอให้บังคับคดีและการพิจารณาของศาล
บทที่ 6 เจ้าพนักงานบังคับคดี และผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
บทที่ 7 การทุเลาการบังคับคดี การงดการบังคับคดี การถอนการบังคับคดี การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ไม่ชอบ
บทที่ 8 การบังคับคดีกรณีที่เป็นหนี้เงิน
บทที่ 9 บทคุ้มครองบุคคลภายนอก
บทที่ 10 การบังคับคดีกรณีที่ไม่ใช่หนี้เงิน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก