Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

฿ 396.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165813211

จำนวนหน้า

436 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

3 : พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์
📝รหัสสินค้า :
9786165813211

 

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
▪หมวดที่ 1 อุทธรณ์-ฎีกา
บทที่ 1 อุทธรณ์

บทที่ 2 ข้อจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์
บทที่ 3 การยื่น การตรวจอุทธรณ์ และการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
บทที่ 4 ฎีกา
▪หมวดที่ 2 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
บทที่ 1 วิธีการคุ้มครองจำเลย

บทที่ 2 วิธีการคุ้มครองโจทก์
บทที่ 3 คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์
▪หมวดที่ 3 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทที่ 1 การบังคับคดี

บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี
บทที่ 3 คำบังคับ
บทที่ 4 การร้องขอให้บังคับคดี
บทที่ 5 คำขอให้บังคับคดีและการพิจารณาของศาล
บทที่ 6 เจ้าพนักงานบังคับคดี และผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
บทที่ 7 การทุเลาการบังคับคดี การงดการบังคับคดี การถอนการบังคับคดี การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ไม่ชอบ
บทที่ 8 การบังคับคดีกรณีที่เป็นหนี้เงิน
บทที่ 9 บทคุ้มครองบุคคลภายนอก
บทที่ 10 การบังคับคดีกรณีที่ไม่ใช่หนี้เงิน
▪บรรณานุกรม
▪ภาคผนวก
📌การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 : แก้ไขคำอธิบายบางข้อให้เข้าใจง่ายขึ้น, เพิ่มหลักเกณฑ์พร้อมข้อสังเกตในประเด็นสำคัญบางเรื่องและเพิ่มฎีกา