Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย การบังคับคดี

฿ 304.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 940 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

จรัญ ภักดีธนากุล

รหัสสินค้า

9786165942058

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

468

พิมพ์ครั้งที่

6 : ตุลาคม 2565

มีสินค้าอยู่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เขียน: จรัญ ภักดีธนากุล
🍧 รหัสสินค้า: 9786165942058

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทนำ
🥭ลักษณะที่ ๑ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
บทที่ ๑ วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองจำเลย (มาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๓ ทวิ)
บทที่ ๒ วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองโจทก์ (มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา ๒๗๐)
บทที่ ๓ วิธีการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณาตามมาตรา ๒๖๔
🥭ลักษณะที่ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ข้อพิจารณาเบื้องต้น
บทที่ ๔ หลักทั่วไปในการบังคับคดี ๑๐ ประการ
บทที่ ๕ วิธีการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
บทที่ ๖ บทคุ้มครองบุคคลภายนอก
บทที่ ๗ บทคุ้มครองลูกหนี้ตามคำพิพากษา
บทที่ ๘ สถานะและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี

สารบาญ
คำพิพากษาฎีกา คำสั่งคำร้องศาลฎีกา และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด