Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๖)

฿ 133.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 g
ขนาด 20.7 × 14.3 cm
ผู้รวบรวม

คณะวิชาการ The Justice Group

รหัสสินค้า

9786162605413

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

288

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭 ผู้รวบรวม: คณะวิชาการ The Justice Group
🍭 รหัสสินค้า: 9786162605413

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
หมวด ๑
กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลาย จนถึงปลดจากล้มละลาย
หมวด ๒
กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย
หมวด ๓
กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น
หมวด ๓/๑
กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
หมวด ๓/๒
กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
หมวด ๔
วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
หมวด ๕
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หมวด ๖
อำนาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
หมวด ๗
การสอบสวนและบทกำหนดโทษ
หมวด ๘
บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ

🥞 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๑
ศาลล้มละลาย
หมวด ๒
ผู้พิพากษาในศาลล้มละลาย
หมวด ๓
วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย
บทเฉพาะกาล
🥞 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๙
ลักษณะ ๑ ความแพ่ง
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
การดำเนินกระบวนพิจารณา
หมวด ๓
พยานหลักฐาน
หมวด ๔
คำพิพากษาและคำสั่งของศาล
ลักษณะ ๒ ความอาญา
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
การดำเนินกระบวนพิจารณา
ลักษณะ ๓ แบบพิมพ์
🥞 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง