Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

Original price was: ฿ 460.00.Current price is: ฿ 437.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1330 กรัม
ขนาด 25.8 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

จรัญ ภักดีธนากุล

รหัสสินค้า

9786164041196

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

677

พิมพ์ครั้งที่

17 : มิถุนายน 2566

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

🍭 ผู้เขียน: จรัญ ภักดีธนากุล
🍭 รหัสสินค้า: 9786164041196

 

📍 บทคัดย่อ/สารบาญ
🍭 บทที่ ๑ ข้อพิจารณาเบื้องต้น
๑. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในทางอรรถคดี

๒. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทย
๓. บทกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญาสามัญ
๔. ขั้นตอนในการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
๕. วัตถุประสงค์ของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
🍭 บทที่ ๒ กรณีใดต้องใช้พยานหลักฐาน
๑. ปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง
๒. ปัญหาข้อกฎหมายต้องไม่ใช้พยานหลักฐาน
๓. ปัญหาข้อเท็จจริงต้องใช้พยานหลักฐาน
๔. ข้อยกเว้นของหลักที่ว่าถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจะต้องใช้พยานหลักฐาน
🍭 บทที่ ๓ หน้าที่นำสืบ (Burden of Proof)
โครงสร้างของกฎเกณฑ์ในเรื่องหน้าที่นำสืบ

๑. ประเด็นข้อพิพาท (Disputed Issues)
๒. ภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบ (Legal Burden of Proof)
๓. การจัดลำดับก่อนหลังในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบ (Order of Proof)

๔. มาตรฐานการพิสูจน์ (Standard of Proof)
🍭 บทที่ ๔ หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน (Admissibility of Evidence)
ข้อพิจารณาเบื้องต้น

บทตัดพยานหลักฐาน
๑. บทตัดพยานหลักฐานที่เป็นเท็จหรือปลอม
๒. บทตัดพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือย (superfluous) ประวิงให้ชักช้า (undue delaying) หรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็น (irrelevant)
๓. บทตัดพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบ (Rule against Unlawfully obtained evidence)
๔. บทตัดพยานบอกเล่า (Rule against Hearsay Evidence)
๕. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมหรือความประพฤติในทางชั่วร้ายครั้งอื่น ๆ ของจำเลยในคดีอาญา ต้องห้ามไม่ให้รับฟังมาใช้ในการพิสูจน์ความผิดของจำเลยในคดีปัจจุบัน
๖. บทตัดพยานหลักฐานของจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
๗. บทตัดพยานบุคคล
๘. บทตัดพยานเอกสารในคดีแพ่ง
๙. บทตัดพยานหลักฐานของจำเลยคดีแพ่งที่ขาดนัดยื่นคำให้การ
๑๐. บทตัดพยานหลักฐานในคดีเด็กหรือเยาวชน
🍭 บทที่ ๕ การยื่นพยานหลักฐาน (Adduction of Evidence)
หมวดที่ ๑ : หลักทั่วไปของการยื่นพยานหลักฐาน

๑. การสืบพยานหลักฐานเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดี จึงต้องกระทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาคดี
๒. การยื่นบัญชีระบุพยาน (List of Evidence)
๓. เงื่อนไขและวิธีการในการนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อ (impeach or discredit) พยานบุคคล (ปวิพ. มาตรา ๘๙)
หมวดที่ ๒ : หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการนำสืบพยานหลักฐานเฉพาะแต่ละประเภท

๑. วิธีการนำสืบพยานเอกสาร (Documentary Evidence)
๒. หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการนำสืบพยานบุคคล
๓. วิธีการนำสืบพยานวัตถุ (Real Evidence)
๔. วิธีการนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ (Expert Witness)
🍭 บทที่ ๖ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน (Weight and Cogency of Evidence)
๑. หลักกฎหมาย
๒. หลักปฏิบัติ (Rule of practice)

📍สารบาญ คำพิพากษาฎีกาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา