Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

฿ 234.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

รหัสสินค้า

9786165812856

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

280

พิมพ์ครั้งที่

2 : กรกฎาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

📝 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
📖 รหัสสินค้า: 9786165812856

 

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
🍮 ภาคที่ 1 ประวัติศาสตร์การปกครองกับรัฐธรรมนูญและรูปแบบการปกครอง
บทที่ 1 กฎหมายและระบอบการปกครองของอารยธรรมกรีกและโรมัน
บทที่ 2 ระบอบการปกครองแบบรัฐสภาของสหราชอาณาจักร
บทที่ 3 ระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
บทที่ 4 ระบอบการปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาของประเทศฝรั่งเศส
บทที่ 5 แง่มุมจากประวัติศาสตร์และความแตกต่างของระบอบการปกครองแบบรัฐสภา ประธานาธิบดี และกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา
🍮 ภาคที่ 2 หลักการสำคัญในการปกครองรัฐและรัฐธรรมนูญ
บทที่ 1 คาวมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐและการใช้อำนาจของรัฐ
บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
บทที่ 3 โครงสร้างและภารกิจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
🍮 ภาคที่ 3 หลักการสำคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
บทที่ 1 รัฐธรรมนูญกับหลักประชาธิปไตย

บทที่ 2 การปกครองระบอบประชาธิปไตย กับ “พรรคการเมือง”
บทที่ 3 การปกครองระบอบประชาธิปไตย กับ “การเลือกตั้ง”
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 : ปรับปรุงเนื้อหาในหมวด 8 คณะรัฐมนตรี, หมวด 13 องค์กรอัยการ, สอดแทรกคดีพิเศษเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษา