Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายมรดก (LAW OF SUCCESSION)

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 570 กรัม
ขนาด 26 × 19 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

อารีรัตน์ โกสิทธิ์

รหัสสินค้า

9789740342830

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

242

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2567

มีสินค้าอยู่ 8

รหัสสินค้า: 9789740342830 หมวดหมู่: , Product ID: 85096

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้เขียน: อารีรัตน์ โกสิทธิ์
รหัสสินค้า: 9789740342830

 

สารบัญ
บทที่ 1 ความเบื้องต้นและความเป็นมาของกฎหมายมรดก
1.1 ความเบื้องต้น
1.2 ความเป็นมาของกฎหมายมรดก
1.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้กฎหมายมรดก
บทที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
2.1 สาเหตุของการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
2.2 เงื่อนไขในการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
2.3 ลักษณะการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
บทที่ 3 กองมรดก
3.1 ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย
3.2 สิทธิของผู้ตาย
3.3 หน้าที่ของผู้ตาย
3.4 ความรับผิดของผู้ตาย
3.5 ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง
3.6 “กองมรดก” ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้
บทที่ 4 ทายาทของกองมรดก
4.1 ความหมายของทายาท
4.2 ความสามารถในการเป็นทายาท
4.3 ประเภทของทายาท
4.4 บทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับพระภิกษุและวัด
4.5 การตกทอดแก่แผ่นดิน
บทที่ 5 การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม
5.1 ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ
5.2 ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส
บทที่ 6 การรับมรดกแทนที่
6.1 การรับมรดกแทนที่ใช้บังคับเฉพาะทายาทโดยธรรมเท่านั้น
6.2 บุคคลซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 (1) (3) (5) และ (6) ถึงแก่ความตายหรือถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายตามมาตรา 1606 (1) (2) (4) และ (5)
6.3 ผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่ต้องเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงของบุคคลซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 (1) (3) (4) หรือ (6)
6.4 การสละมรดกไม่ทำให้เสียสิทธิในการรับมรดกแทนที่
บทที่ 7 การเสียสิทธิในการรับมรดก
7.1 การถูกกำจัดมิให้รับมรดก
7.2 การถูกตัดมิให้รับมรดก
7.3 การสละมรดก
7.4 การเสียสิทธิโดยอายุความ
บทที่ 8 พินัยกรรม
8.1 ลักษณะทั่วไปของพินัยกรรม
8.2 แบบของพินัยกรรม
8.3 การทำพินัยกรรมในต่างประเทศ
8.4 การทำพินัยกรรมในภาวการณ์รบหรือการสงคราม
8.5 ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม
8.6 ผลของพินัยกรรม
8.7 การตีความพินัยกรรม
8.8 การเพิกถอนพินัยกรรมและการตกไปแห่งพินัยกรรม
8.9 การขอให้ศาลสั่งเพิกถอนพินัยกรรม
บทที่ 9 ผู้จัดการมรดก
9.1 ผู้จัดการมรดก
9.2 จำนวนผู้จัดการมรดก คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก และความมีผลของการตั้งผู้จัดการมรดก
9.3 สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
9.4 บทอนุโลมกรณีผู้จัดการมรดกต้องรับผิดต่อทายาท
9.5 ข้อห้ามในการทำนิติกรรมของผู้จัดการมรดก
9.6 การจัดการมรดกเป็นเรื่องเฉพาะตัว
9.7 ความผูกพันของทายาทต่อบุคคลภายนอก
9.8 ความสิ้นสุดแห่งการเป็นผู้จัดการมรดก
9.9 อายุความการฟ้องคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก
บรรณานุกรม
ดัชนี
ประวัติผู้เขียน