Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายมรดก

฿ 234.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

รหัสสินค้า

9786165813006

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

264

พิมพ์ครั้งที่

6 : กันยายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
📝 รหัสสินค้า:
9786165813006

 

🎇 บทคัดย่อ/สารบัญ 🎇
💸 ส่วนที่ 1 ความทั่วไปกฎหมายลักษณะมรดก
💸 ส่วนที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
– บทที่ 1 เหตุของการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
– บทที่ 2 ทรัพย์มรดก
– บทที่ 3 ทายาท
– บทที่ 4 การเสียสิทธิในการรับมรดก
💸 ส่วนที่ 3 สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
– บทที่ 1 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้รับพินัยกรรม
– บทที่ 2 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของญาติ
– บทที่ 3 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของคู่สมรส
– บทที่ 4 การรับมรดกแทนที่
– บทที่ 5 มรดกของพระภิกษุ
💸 ส่วนที่ 4 พินัยกรรม
– บทที่ 1 ลักษณะของพินัยกรรม
– บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ทำพินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม
– บทที่ 3 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม
– บทที่ 4 แบบของพินัยกรรม
– บทที่ 5 ผลของพินัยกรรม
– บทที่ 6 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
– บทที่ 7 การตีความพินัยกรรม
💸 ส่วนที่ 5 การจัดการและปันทรัพย์มรดก
– บทที่ 1 ผู้จัดการมรดก
– บทที่ 2 การรวบรวมทรัพย์มรดกและการชำระหนี้กองมรดก
– บทที่ 3 การแบ่งมรดก
💸 ส่วนที่ 6 คดีมรดก
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 : เพิ่มเนื้อหาในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับทายาท, ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศ, ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป, วิธีการทำพินัยกรรม, แบบเอกสารฝ่ายเมือง, เพิ่มฎีกา, เพิ่มส่วนที่ 6 คดีมรดก