Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

฿ 414.00

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
การศึกษาเป็นบริการสาธารณะที่มีความสำคัญประเภทหนึ่งที่รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ จึงได้มีการนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษากำหนดหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาอบรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งอนุวัตการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา แยกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
– กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
– กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา
– กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 
9786162696275
ชื่อผู้แต่ง : ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 504
ขนาด : 18.5 x 26
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2560