Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายที่มีโทษทางอาญากับการคุ้มครองผู้บริโภค

Original price was: ฿ 360.00.Current price is: ฿ 324.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ ศรีศิริ

รหัสสินค้า

9786165810982

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

400

พิมพ์ครั้งที่

1 : ธันวาคม 2564

รหัสสินค้า: 9786165810982 หมวดหมู่: , , Product ID: 58708

คำอธิบาย

📍 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ ศรีศิริ
📍 รหัสสินค้า: 9786165810982

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ภาค 1 แนวคิด หลักการ การคุ้มครองผู้บริโภคกับความรับผิดทางอาญา

1. บทนำ 2. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 3. ความหมายผู้บริโภค
4. สิทธิของผู้บริโภค 5. หลักการดำเนินคดีอาญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
5.1 หลักการดำเนินคดีอาญาโดยผู้เสียหาย 5.2 หลักการดำเนินคดีอาญาโดยประชาชน
5.3 หลักการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐ 6. การดำเนินคดีอาญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
ภาค 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 2.2 สิทธิของผู้บริโภคในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.2.1 สิทธิของผู้บริโภค 2.2.2 มาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค
2.2.3 การจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
2.3 ลักษณะทั่วไปและการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญากับการคุ้มครองผู้บริโภค
2.4 การใช้และการตีความกฎหมายอาญา 2.5 การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญากับการคุ้มครองผู้บริโภค
2.6 วัตถุประสงค์ในการลงโทษ 2.7 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคล
2.8 การเปรียบเทียบปรับ 2.9 ตัวอย่าง : การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญา 2.10 การพยายามกระทำความผิด
ภาค 3 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญากับการคุ้มครองผู้บริโภค
3.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 3.1.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ
3.2 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 3.2.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ
3.3 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 3.3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องห้ามตามกฎหมาย
3.3.2 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ 3.4 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
3.4.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ 3.5 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
3.5.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ 3.6 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
3.6.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ 3.7 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
3.7.1 ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.7.2 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ
3.8 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 3.8.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ
3.9 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 3.9.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ
3.10 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 3.10.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ
3.11 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 3.11.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ
3.12 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 3.12.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ
3.13 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 3.13.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ
3.14 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 3.14.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ
3.15 ประมวลกฎหมายอาญา 3.15.1 ความรับผิดทางอาญาและบทกำหนดโทษ
ภาค 4 บทส่งท้าย