อื่นๆ (161)

Showing 1–24 of 161 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  108 สัญญาธุรกิจ โดย อดุล ขาวละออ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สัญญาในการจัดหาที่ดิน อาคาร สถานที่
  – สัญญาจองที่ดิน
  – สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามเนื้อที่)
  – สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมารวม)
  – สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  – สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  – สัญญาเช่าที่ดิน
  – สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  – สัญญาเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง
  – สัญญาเช่าอาคารโรงงาน
  – ฯลฯ
  สัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่ง
  – สัญญาว่าจ้างทำงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
  – สัญญาควบคุมงานก่อสร้าง
  – สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
  – สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
  – สัญญารับเหมาก่อสร้าง
  – สัญญาว่าจ้างตอกเสาเข็ม
  – สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานประปาและสุขาภิบาล
  – สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานไฟฟ้า
  – สัญญาว่าจ้างออกแบบตกแต่งภายใน
  – สัญญาว่าจ้างปรับปรุงและตกแต่งสวนหย่อม
  – หนังสือสัญญาจ้าง…
  สัญญาในการจัดหาทรัพย์สิน
  – สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์
  – สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ
  – สัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์
  – สัญญาซื้อขายรถยนต์
  – สัญญาซื้อขายลิฟท์
  – สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
  – สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมาย
  – สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
  – สัญญาเช่ารถยนต์
  – สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์
  – สัญญาเช่าต้นไม้ตกแต่งสถานที่
  – สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร
  สัญญาในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
  – สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  – สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
  – สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์
  – สัญญาจ้างบำรุงรักษาต้นไม้และสภาพสวนหย่อม
  สัญญาในการดำเนินงานทางธุรกิจ
  – สัญญาซื้อขายสินค้า
  – สัญญาซื้อขายสินค้า
  – สัญญาซื้อขายสินค้า
  – สัญญาซื้อขายเงินผ่อน
  – สัญญาเช่าซื้อ
  – สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
  – สัญญาตั้งตัวแทน
  – สัญญาตั้งนายหน้า (ซื้อทรัพย์สิน)
  – สัญญาตั้งนายหน้า (ขายทรัพย์สิน)
  – สัญญาตั้งนายหน้า (ขายที่ดิน)
  – สัญญาตัวแทนนายหน้า (ขายที่ดิน)
  – ฯลฯ
  สัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)
  – สัญญาตั้งตัวแทนค้าต่าง
  – สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 1)
  – สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 2)
  – สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 3)
  – สัญญาจ้างให้จัดเก็บหนี้การค้า
  – สัญญาจ้างให้ติดตามหนี้
  – สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่
  – ฯลฯ
  สัญญาทางการเงิน
  – ตั้งสัญญาใช้เงิน
  – สัญญากู้ยืมเงิน
  – สัญญากู้ยืมเงิน พร้อมจำนำ
  – สัญญาขายลดเช็ค
  – สัญญาค้ำประกัน
  – สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
  – สัญญาค้ำประกันมีวงเงิน
  – สัญญาจำนำ
  – สัญญาจำนำหุ้น
  – ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
  – ฯลฯ
  สัญญาในส่วนของพนักงาน
  – สัญญาว่าจ้างทำงาน
  – สัญญาว่าจ้างทำงาน (ทดลองงาน)
  – สัญญาว่าจ้างทำงาน (มีกำหนดเวลา)
  – สัญญาค้ำประกันการทำงาน
  – หนังสือแจ้งยกเลิกค้ำประกันการทำงาน
  – สัญญากู้ยืมเงินของพนักงาน
  – ฯลฯ
  หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือให้ความยินยอม
  – หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีแพ่ง
  – หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีอาญา
  – หนังสือมอบอำนาจประกันตัวคดีอาญา
  – หนังสือมอบอำนาจขอเลขผู้เสียภาษี
  – หนังสือมอบอำนาจจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
  – หนังสือมอบอำนาจพบพนักงานประเมิน
  – หนังสือมอบอำนาจ…
  – ฯลฯ
  สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้า
  – สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมบัญชี
  – สัญญาจ้างแปลข้อความ
  – สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
  – สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
  – สัญญาให้สิทธิทางการค้าและบริการ แฟรนไชส์
  – สัญญารักษาข้อมูลอันเป็นความลับ (เงินเดือนพนักงาน)
  – ฯลฯ
  ภาคผนวก
  – บัญชีอัตราอากรแสตมป์

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  อดุล ขาวละออ

  ⭐️รหัสสินค้า : 9786163021717
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า :  370 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  EASY NOTE สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100 โดย ณุภา นันทเกียรติ ฿ 220.00 ฿ 209.00

  🔴 บทคัดย่อ/สารบัญ
  🍂 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
  – การสะกดคำ
  – การอ่านคำ
  – การสังเกตประโยคบกพร่อง
  – การเรียงประโยค
  – การอ่านบทความ
  🍂 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  – การอุปมาอุปไมย
  – การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  – การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  – การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
  🍂 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  – อนุกรม
  – พื้นฐานคณิตศาสตร์
  – การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
  – สดมภ์
  🍂 ภาษาอังกฤษ
  – Part of Speech (ชนิดของคำ)
  – Article (คำนำหน้าคำนาม)
  – Tense
  – If – Clause
  – Comparison
  🍂 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  – ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  – วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  – หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  – เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

  🔴 รายละเอียด 
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ณุภา นันทเกียรติ
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786164871571
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 350 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 76 หน้า
  🌟ขนาด : 21 x 29.2 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2564

 • img-book
  กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฿ 300.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในโอกาสที่กฎหมายตราสามดวงมีอายุครอบ 200 ปี
  และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่ทรงครองราชสมบัติปีที่ 60 พุทธศักราช 2548

  รายละเอียด
  ชื่อผู้จัดทำ :  สำนักงานกงอทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  รหัสสินค้า : G000047
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 206
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :2548

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย 4.0 โดย ศุภวัชร์ มาลานนท์ ฿ 360.00 ฿ 324.00

  รหัสสินค้า : 9786162697975
  ชื่อผู้แต่ง : ศุภวัชร์ มาลานนท์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 408
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ : กรกฎาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว โดย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
  บทที่ 2 ทนายความกับลูกความ
  บทที่ 3 หนี้ทางใจของนักเรียนทุน
  บทที่ 4 ปัญหากฎหมายย้อนหลังในคดียุบพรรค
  บทที่ 5 การร้องทุกข์ในคดีอาญา
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รศ.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช
  รหัสสินค้า : 9789742037246
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 430
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่  :   ตุลาคม   
  2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 410.00 ฿ 389.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่หนึ่ง: กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
  บทที่ ๑ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
  บทที่ ๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
  ส่วนที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสบัญญัติ
  บทที่ ๑ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
  บทที่ ๒ กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class actions)
  ส่วนที่สาม องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ
  บทที่ ๑ องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  บทที่ ๒ การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  บทสรุป
  (๑) พัฒนาการ และกลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
  (๒) ปัญหาเฉพาะของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และแนวทางที่ควรจะเป็น

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
  รหัสสินค้า : 9786164881525
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 436 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2563

 • img-book
  กฎหมายตราสามดวง : พระทำนูน โดย ราชบัณฑิตยสภา ฿ 240.00

  รายละเอียด
  ผู้เขียน : ราชบัณฑิตยสภา
  รหัสหนังสือ : 9786167073118
  จำนวนหน้า : 224 หน้า
  ขนาด : 19 x 26.5 ซม.
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2553

 • img-book
  กฎหมายตราสามดวง : พระธรรมสาตรและหลักอินทภาษ โดย ราชบัณฑิตยสภา ฿ 400.00

  รายละเอียด
  ผู้เขียน : ราชบัณฑิตยสภา
  รหัสหนังสือ : 9786163890160
  จำนวนหน้า : 254 หน้า
  ขนาด : 19 x 26.5 ซม.
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2558

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บททั่วไป แนวทางศึกษากฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  บทที่ 1 รัฐ
  บทที่ 2 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ
  บทที่ 3 ลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์พื้นฐานของรัฐสมัยใหม่
  ส่วนที่สอง กฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ
  บทที่ 5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 6 กฎหมายปกครอง
  บทที่ 7 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 8 กฎหมายการคลัง
  บทที่ 9 กฎหมายภาษี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  รหัสสินค้า : 9786164880399
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 370 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย?: ว่าด้วยสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่ โดย ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🌻 คำนำจากผู้เขียน
  🌻 คำนำเสนอ โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  บทที่ 1
  บทนำ
  บทที่ 2
  ข้อความคิดว่าด้วยกฎหมายในทรรศนะของฮันส์ เคลเซ่น และ เอช.แอล.เอ. ฮาร์ท
  บทที่ 3
  บทวิพากษ์
  บทที่ 4
  “กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย”: อิทธิพลของแนวความคิดแบบสำนักกฎหมายบ้านเมืองในประเทศไทย?
  บทที่ 5
  บทสรุป

  รายละเอียด
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ศศิภา พฤกษฎาจันทร์
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9786168215333
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ จำนวนหน้า : 253 หน้า
  ⭐️ น้ำหนัก : 435 กรัม
  ⭐️ ขนาด : 14.4 x 21 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งแรก : พฤษภาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ ฿ 250.00 ฿ 225.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ค้ำประกัน
  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้
  หมวด 3 ผลหลังชำระหนี้
  หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
  บทที่ 3 จำนอง
  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
  หมวด 3 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  หมวด 4 การบังคับจำนอง
  หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
  หมวด 6 ความระงับสิ้นแห่งสัญญาจำนอง
  บทที่ 4 จำนำ
  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
  หมวด 3 การบังคับจำนำ
  หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
  รหัสสินค้า : 9786162693458
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กันยายน 2558

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ฿ 310.00 ฿ 294.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
  บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
  รหัสสินค้า : 9786164881693
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700  กรัม
  จำนวนหน้า : 338
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะมรดก โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 150.00 ฿ 142.50

  หนังสือ “คำพิพากษาฎีกา” เป็นวารสารของเนติบัณฑิตยสภาที่นำคำพิพากษาฎีกาลงมาพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงคำวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้ เป็นเอกสารทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติทางอรรถคดีและการศึกษาโดยทั่วไป

  รหัสสินค้า : 9789744665201
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวน : 243
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  มกราคม 2554

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับฯ โดย รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 ความเบื้องต้นในวิะีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
  บทที่ 3 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลชั้นต้น
  บทที่ 4 การอุทธรณ์ ฎีกาในคดีค้ามนุษย์
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์
  รหัสสินค้า : 9786164400832
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 132
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :   พฤษภาคม 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทที่ 1  บททั่วไป
  บทที่ 2  กระบวนพิจารณาโดยทั่วไป
  บทที่ 3  วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
  บทที่ 4  อุทธรณ์และฎีกา
  บทที่ 5  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

  รหัสสินค้า9786162697128
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ  บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก500 กรัม

  จำนวนหน้า232
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :  1 : กรกฎาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะ2 โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความหมายของคำว่ามโนสาเร่
  บทที่ 2 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีมโนสาเร่
  บทที่ 3 องค์คณะผู้พิพากษา
  บทที่ 4 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  บทที่ 5 อุทธรณ์ฎีกา
  บทที่ 6 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทที่ 7 แบบพิมพ์
  บทที่ 8 คดีไม่มีข้อยุ่งยาก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า : 9786164130487
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 138
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มีนาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายสมัยอยุธยา โดย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมายของคำว่ากฎหมาย
  บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายกรุงเก่า
  บทที่ 3 กฎหมายกรุงเก่าตามลำดับรัชกาล
  บทที่ 4 เนื้อหากฎหมายกรุงเก่า
  บทที่ 5 สัจธรรมในกฏหมายอยุธยา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
  รหัสสินค้า : 9786162694608
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 180
  ขนาด : 15x21 เซนติเมตร
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2559

 • img-book
  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 640.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด
  ลักษณะ 1  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  ลักษระ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้านย
  ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9789749340127
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,700  กรัม
  จำนวนหน้า : 844
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 8 :   สิงหาคม 2548

 • img-book
  กฎหมายอาญา ภาค2 ตอน 2 และ ภาค3 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 990.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด

  ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ฯลฯ

  ภาค3 ลหุโทษ
  หมวด 1 ข้อความทั่วไป
  หมวด2 ความผิดลหุโทษฐานต่างๆ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9786167425030
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 3,000  กรัม
  จำนวนหน้า : 1,300
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 7 :   สิงหาคม 2553

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  📌ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ⭐️บทที่ 1 บทนำ
  ⭐️บทที่ 2 ความผิดต่อชีวิต
  ⭐️บทที่ 3 ความผิดต่อร่างกาย
  ⭐️บทที่ 4 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  ⭐️บทที่ 5 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา
  📌ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ⭐️บทที่ 6 บทนำ
  ⭐️บทที่ 7 ความผิดต่อเสรีภาพ
  ⭐️บทที่ 8 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
  ⭐️บทที่ 9 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
  🛑แก้ไขเพิ่มเติมคำอธิบายมาตรา 301 และ 305 ความผิดเกี่ยวกับการทำแท้ง🛑

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699986
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 320
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-58
  🍒 การใช้กฎหมายอาญา
  🍒 โทษ
  🍒 การขอคืนของกลาง
  🍒 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59-106
  🍒 องค์ประกอบความผิด
  🍒 การกระทำโดยพลาด
  🍒 สำคัญผิดในตัวบุคคล
  🍒 สำคัญผิดในข้อเท็จจริง
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107-205
  🍒 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  🍒 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
  🍒 แจ้งความเท็จ
  🍒 ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165826211
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  941 กรัม
  จำนวนหน้า :
  555 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🍁 บัญชีเดินสะพัด
  🍁 ประกันภัย
  🍁 ตั๋วเงิน บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  🍁 หุ้นส่วน-บริษัท บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  🍁 ครอบครัว 

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165825016
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  933 กรัม
  จำนวนหน้า :
  543 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 25.9 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
   : 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ทรัพย์สิน
  มรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165825672
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  938 กรัม
  จำนวนหน้า :
  550 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้ โดย จรัญ ภักดีธนากุล ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ ๒
  สภาพบังคับแห่งหนี้ (Force of Obligation)
  บทที่ ๓
  ผู้มีสิทธิบังคับชำระหนี้
  บทที่ ๔
  หลักประกันแห่งหนี้ (Security or Collaterals of Obligation)
  บทที่ ๕
  ความระงับแห่งหนี้
  บทที่ ๖
  หนี้รายเดียวมีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้หลายคน (Plural Debtors or Creditors)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จรัญ ภักดีธนากุล
  รหัสสินค้า : 9786165770255
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 353 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : ธันวาคม 2563