กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลาย พระธรรมนูญศาล (49)

Showing 1–24 of 49 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165771405
  รูปแบบ ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 388 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – เขตอำนาจศาล
  – ดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลอื่น
  – การตรวจคำคู่ความ
  – การขยายหรือย่นระยะเวลา
  – การชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
  – การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
  – ละเมิดอำนาจศาล
  – การดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศ
  – การนั่งพิจารณา
  – การขอเลื่อนคดี
  – คู่ความมรณะ
  – รายงานและสำนวนความ
  – การลงชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา
  – อำนาจฟ้อง
  – การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ
  – ร้องสอด
  – คู่ความร่วม
  – การมอบอำนาจให้ดำเนินคดี
  – อำนาจทนายความ
  – กิจการที่มอบฉันทะได้
  – ทนายความขอถอนตัว
  – การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร
  – คำพิพากษาและคำสั่ง
  – คำพิพากษาตามยอม
  – คำพิพากษาไม่เกินคำขอ
  – การแก้ไขคำพิพากษา
  – ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
  – คำพิพากษาผูกพันคู่ความ
  – ฟ้องซ้ำ
  – ค่าฤชาธรรมเนียม
  – การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165771412
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 513 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
  – คำฟ้อง
  – คำให้การ
  – ฟ้องซ้อน
  – ทิ้งฟ้อง
  – ถอนฟ้อง
  – ฟ้องแย้ง
  – แก้คำฟ้อง คำให้การ
  – การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท
  – วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  – คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
  – การพิจารณาคดีโดยขาดนัด
  – ขาดนัดยื่นคำให้การ
  – การขออนุญาตยื่นคำให้การ
  – การขอพิจารณาใหม่ในกรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
  – ขาดนัดพิจารณา
  – คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา
  – โจทก์ขาดนัดพิจารณา
  – จำเลยขาดนัดพิจารณา
  – การขอพิจารณาใหม่ระหว่างพิจารณา
  – การขอพิจารณาใหม่หลังศาลพิพากษา
  – อุทธรณ์
  – การยื่นอุทธรณ์
  – คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
  – อุทธรณ์ต้องชัดแจ้งฯ
  – คำสั่งระหว่างพิจารณา
  – ค่าธรรมเนียมที่ต้องวางพร้อมอุทธรณ์
  – คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
  – ทุเลาการบังคับคดี
  – การส่งสำเนาอุทธรณ์
  – คำแก้อุทธรณ์
  – การฟังข้อเท็จจริงคดีที่อุทธรณ์ได้แต่ข้อกฎหมาย
  – การวินิจฉัยคดีของศาลอุทธรณ์
  – อำนาจของศาลอุทธรณ์
  – ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นอุทธรณ์
  – ฎีกา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165771429
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  592 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :
  ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
  จำเลยขอคุ้มครอง
  โจทก์ขอคุ้มครอง
  – หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว
  – ผลคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว
  – ฯลฯ
  คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา
  การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทนำ
  ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
  คำบังคับ
  คำขอบังคับคดี
  คำขอให้บังคับคดี
  การพิจารณาคำขอบังคับคดี
  การไต่สวนหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  เจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่ในฐานะผู้แทนเจ้าหนี้
  อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดีในการส่งเอกสาร
  อำนาจค้นของเจ้าพนักงานบังคับคดี
  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
  การงดการบังคับคดี
  ลูกหนี้ของดการบังคับคดี
  การดำเนินการบังคับคดีต่อไป
  การถอนการบังคับคดี
  การเพิกถอนการบังคับคดี
  การบังคับคดีกรณีที่เป็นหนี้เงิน
  การยึดหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มีชื่อผู้อื่นเป็นเจ้าของ
  ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
  เงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
  การยึดทรัพย์สิน
  การยึดอสังหาริมทรัพย์
  ผลของการยึดครอบไปถึงดอกผลและเครื่องอุปกรณ์
  ผลของการยึดเกี่ยวกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  ผลของการยึดต่อบุคคลภายนอก
  การอายัดสิทธิเรียกร้อง
  สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165771436
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  850 กรัม
  จำนวนหน้า :
  526 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :
  ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายฟื้นฟูกิจการ พิมพ์ครั้งที่ 12 โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 340.00 ฿ 323.00

  เนื้อหาประกอบด้วย
  – คำอธิบายหลักกฎหมายฟื้นฟูกิจการ พร้อมแนวคำพิพากษาฎีกา
  – การฟื้ันฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  – คำถามประกอบการทบทวน ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
  – ข้อสอบทุนข้าราชการตุลาการ ประจำปี ๒๕๕๔
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณษคดีล้มละลาย
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786165720557
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 526
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลาย โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ ๑ : กระบวนพิจารณาหลัก

  บทที่ ๑ การฟ้องขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  บทที่ ๒ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  บทที่ ๓ ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
  บทที่ ๔ การประชุมเจ้าหนี้
  บทที่ ๕ การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
  บทที่ ๖ คำพิพากษาให้ล้มละลาย
  บทที่ ๗ การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย
  บทที่ ๘ การปลดจากล้มละลาย
  บทที่ ๙ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายกรณีลูกหนี้ตาย
  บทที่ ๑๐ กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น
  ส่วนที่ ๒ : การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
  บทที่ ๑๑ การขอรับชำระหนี้
  บทที่ ๑๒ หนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้
  ส่วนที่ ๓ : การจัดการทรัพย์สิน
  บทที่ ๑๓ ทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย
  บทที่ ๑๔ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  บทที่ ๑๕ การรวมรวบและจำหน่ายทรัพย์สิน
  บทที่ ๑๖ การแบ่งทรัพย์สิน
  บทที่ ๑๗ การยกเลิกการล้มละลาย
  บทที่ ๑๘ การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  บทที่ ๑๙ การร้องขัดทรัพย์
  บทที่ ๒๐ เรื่องอื่น ๆ
  ส่วนที่ ๔ : ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786165863025
  รูปแบบ ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,024 กรัม
  จำนวนหน้า : 513 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26.1 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลาย โดย อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ⭐️บทที่ 1
  บททั่วไป
  ⭐️บทที่ 2 มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลาย และบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  ⭐️บทที่ 3 หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย
  ⭐️บทที่ 4 กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล
  ⭐️บทที่ 5 คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810074
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 248 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซ.ม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3  :  เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00
  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพันตัว
  – การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้ธรรมดา
  – การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้มีประกัน
  – การถอนฟ้อง
  – การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย
  – พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
  – พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
  – ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  – การจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้
  – จ.พ.ท.เข้าว่าคดีแทนลูกหนี้
  – เจ้าหนี้ต้องขอรับชำระหนี้
  – จ.พ.ท.ต้องประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  – การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
  – การประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่น
  – เจ้าหนี้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้
  – การเพิกถอนหรือทำลายมติที่ประชุมเจ้าหนี้
  – การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
  – การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
  – คำพิพากษาให้ล้มละลาย
  – การประนอมหนี้ภายหลังการล้มละลาย
  – การปลดจากล้มละลาย
  – กระบวนพิจารณากรณีลูกหนี้ตาย
  – กรณีลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและนิติบุคคล
  – การขอรับชำระหนี้
  – การขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 109 (3),115 และ 122
  – การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ชนะคดี จ.พ.ท.
  – การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
  – การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน
  – การขอรับชำระหนี้ดอกเบี้ยและค่าป่วยการ
  – การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม ผู้ค้ำประกัน
  – เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้
  – การตรวจและสั่งคำขอรับชำระหนี้ฯ
  – ทรัพย์สินซึ่งอาจนำมาชำระหนี้ได้
  – ผลของการล้มละลายกับการบังคับคดีแพ่ง
  – การเพิกถอนการฉ้อฉล
  – การเพิกถอนการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้บางราย
  – จ.พ.ท.ทวงหนี้ของลูกหนี้
  – จ.พ.ท.ปฏิเสธสัญญาที่มีภาระเกินควร
  – ลำดับการชำระหนี้
  – การปิดคดี
  – การยกเลิกการล้มละลาย
  – กิจการที่ จ.พ.ท.ต้องได้รับความเห็นชอบฯ
  – การร้องคัดค้านการกระทำของ จ.พ.ท.
  – เขตอำนาจศาล
  – ร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย
  – การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
  – พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165774338
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 481 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2564
 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 680.00 ฿ 612.00

  ความหมายของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและภารกิจของวิธีพิจารณาความแพ่ง, ลำดับขั้นตอนของวิธีพิจารณาความแพ่ง, การแยกคดีแพ่งจากคดีอื่น, ที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและการตีความ, ศาล, ผู้พิพากษา, อำนาจศาลชั้นต้น, ทนายความ, พนักงานอัยการในคดีแพ่ง, คู่ความ, ความสามารถดำเนินคดี, การทำการแทนในคดี, การร้องสอด และได้เพิ่มเติมวิธีการชั่วคราวก่อนการบังคับคดี และการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162693670 
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 2000 กรัม
  จำนวนหน้า : 720
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ บททั่วไป โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 450.00 ฿ 427.50

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า : 9786165680851
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  จำนวนหน้า : 796
  ขนาด 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 230.00 ฿ 207.00

  หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงบทบัญญัติมาตราในหัวข้อที่สำคัญและสามารถออกเป็นข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา หริอทดสอบความรู้ชั้นเนคิบัณฑิตได้บ่อยครั้ง ซึ่งการศึกษาต้องศึกษาเป็นหมวดหมู่ไป เพื่อให้เห็นภาพการบังคับคดีได้อย่างชัดเจนตามแต่ลักษณะของคำพิพกาษาหรือคำสั่งของศาล

  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รหัสสินค้า : 9786162696657 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2561

   

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย การบังคับคดี โดย จรัญ ภักดีธนากุล ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ลักษณะที่ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
  บทที่ 1 วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองจำเลย (มาตรา 253 และมาตรา 253 ทวิ)
  บทที่ 2 วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองโจทก์ (มาตรา 254-270)
  บทที่ 3 วิธีการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณาตามมาตรา 264
  ลักษณะที่ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทที่ 4 หลักทั่วไป 10 ประการ
  บทที่ 5 วิธีการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
  บทที่ 6 บทคุ้มครองบุคคลภายนอก
  บทที่ 7 บทคุ้มครองลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  บทที่ 8 สถานะและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จรัญ ภักดีธนากุล
  รหัสสินค้า : 9786164684218
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก800 กรัม
  จำนวนหน้า : 370 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤษภาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา โดย จรัญ ภักดีธนากุล ฿ 200.00 ฿ 190.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ 2 บทตัดสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๒๔
  บทที่3 บทตัดสิทธิอุทธรณ์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามมาตรา๒๒๕
  บทที่ 4 บทจำกัดสิทธิอุทธรณ์ ๒ บทในกรณีคำสั่งระหว่างพิจารณา(มาตรา ๒๒๖ถึงมาตรา ๒๒๘)
  บทที่ 5 วิธีการร่างยื่นและตรวจสั่งอุทธรณ์-ฎีกาชั้นอุทธรณ์มาตรา ๒๒๙ ถึงมาตรา ๒๓๗ และ ชั้นฎีกา มาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๕๒
  บทที่ 6 การพิจารณาและพิพากษาคดีในชั้นอุทธรณ์-ฎีกา ตามมาตรา ๒๓๘ ถึงมาตรา ๒๔๖ และ มาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๕๒

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จรัญ ภักดีธนากุล
  รหัสสินค้า : 9786164856042
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน  2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะ2 โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความหมายของคำว่ามโนสาเร่
  บทที่ 2 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีมโนสาเร่
  บทที่ 3 องค์คณะผู้พิพากษา
  บทที่ 4 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  บทที่ 5 อุทธรณ์ฎีกา
  บทที่ 6 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทที่ 7 แบบพิมพ์
  บทที่ 8 คดีไม่มีข้อยุ่งยาก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า : 9786164130487
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 138
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มีนาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  การบังคับคดีแพ่ง โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 330.00 ฿ 313.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑ ความทั่วไป
  บทที่ ๒ ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
  บทที่ ๓ การบังคับคดี
  บทที่ ๔ การขอให้บังคับคดี
  บทที่ ๕ การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน
  บทที่ ๖ เจ้าพนักงานบังคับคดี
  บทที่ ๗ ผู้มีส่วนได้เสีย
  บทที่ ๘ การยึดและการอายัด
  บทที่ ๙ การขายทอดตลาด
  บทที่ ๑๐ การงดการบังคับคดี
  บทที่ ๑๑ การถอนการบังคับคดี
  บทที่ ๑๒ การเพิกถอนการบังคับคดี
  บทที่ ๑๓ การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก
  บทที่ ๑๔ การร้องสอดชั้นบังคับคดี
  บทที่ ๑๕ การขอกันส่วน
  บทที่ ๑๖ การร้องขัดทรัพย์
  บทที่ ๑๗ การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ
  บทที่ ๑๘ การขอเฉลี่ยทรัพย์
  บทที่ ๑๙ การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย
  บทที่ ๒๐ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
  บทที่ ๒๑ การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน
  บทที่ ๒๒ การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
  บทที่ ๒๓ การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
  บทที่ ๒๔ การบังคับคดีจับกุมและกักขัง
  บทที่ ๒๕ การค้ำประกันในศาล
  บทที่ ๒๖ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786165772877
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 389 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฿ 270.00 ฿ 256.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ๑.คำถาม
  โทษจำคุกไม่เกินหกเดือนที่ผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจลงแก่จำเลยตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๕ หมายถึงโทษจำคุกแต่ละกระทง หรือทุกกระทงรวมกัน
  ๒.คำถาม ฟ้องแย้งที่อาศัยเหตุแห่งการฟ้องของโจทก์มาเป็นข้อกล่าวอ้างถือว่าเกี่ยวกับคำฟ้องเดิมหรือไม่
  ๓.คำถาม คำร้องขอให้รับรองอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงไม่มีข้อความยืนยันว่ารับรองให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้ แต่ผู้พิพากษาคนเดียวกันได้มีคำสั่งในอุทธรณ์มีข้อความยืนยันรับรองให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้ จะถือเป็นการรับรองโดยชอบแล้วหรือไม่
  ๔.คำถาม ผู้พิพากษาคนเดียวของศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัด) ตรวจคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ถูกอายัดแล้วพิพากษายกคำร้องขอของผู้ร้อง เป็นการชอบด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๖ หรือไม่
  ๕.คำถาม จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์มิได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัดตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๙๘ วรรคสอง ศาลชั้นต้นจะต้องจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความเสมอไปหรือไม่
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786167657585
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  650 กรัม
  จำนวนหน้า :
  311 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  :
  ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  คำสอนชั้นปริญญาตรี วิธีพิจารณาความแพ่ง โดย หลวงจำรูญเนติศาสตร์ ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : หลวงจำรูญเนติศาสตร์
  รหัสสินค้า : 9789742888145
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 338
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กุมภาพันธ์ 2553

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย โดย ชีพ จุลมนต์ และ ดร. กนก จุลมนต์ ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค ๑ การดำเนินคดีล้มละลาย
  บทที่ ๑
  การขอให้ล้มละลาย
  บทที่ ๒ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
  บทที่ ๓ กระบวนพิจารณาหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  บทที่ ๔ การประนอมหนี้
  บทที่ ๕ การประชุมเจ้าหนี้และกรรมการเจ้าหนี้
  บทที่ ๖ คำพิพากษาให้ล้มละลาย
  บทที่ ๗ การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้ และการจำกัดสิทธิ
  บทที่ ๘ การปลดจากล้มละลาย
  บทที่ ๙ การขอรับชำระหนี้
  บทที่ ๑๐ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  บทที่ ๑๑ การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สิน
  บทที่ ๑๒ การปิดคดีและการยกเลิกการล้มละลาย
  บทที่ ๑๓ บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ
  ภาค ๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
  บทที่ ๑ หลักการของกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และความสำคัญของการฟื้นฟูกิจการต่อเศรษฐกิจของประเทศ
  บทที่ ๒ การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ
  บทที่ ๓ กระบวนพิจารณาหลังจากมีการยื่นคำร้องขอและคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
  บทที่ ๔ การตั้งผู้ทำแผน
  บทที่ ๕ อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
  บทที่ ๖ การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
  บทที่ ๗ คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
  บทที่ ๘ การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว
  บทที่ ๙ การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ
  บทที่ ๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
  บทที่ ๑๑ การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
  บทที่ ๑๒ การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ และคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในการฟื้นฟูกิจการ
  บทที่ ๑๓ การอุทธรณ์และฎีกาคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีฟื้นฟูกิจการ
  บทที่ ๑๔ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  บทที่ ๑๕ บทสรุปกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ชีพ จุลมนต์, ดร. กนก จุลมนต์
  รหัสหนังสือ : 9786164040830
  จำนวนหน้า : 604 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,150 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร ฿ 500.00 ฿ 450.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน
  บทที่ 2 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 ข้อเท็จจริงซึ่งไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง
  บทที่ 6 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปาก
  บทที่ 7 การนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร
  บทที่ 8 พยานบอกเล่า
  บทที่ 9 วิธีนำสืบพยานหลักฐานโดยทั่วๆ ไป
  บทที่ 10 พยานบุคคล
  บทที่ 11 พยานเอกสาร
  บทที่ 12 พยานวัตถุ
  บทที่ 13 พยานความเห็น
  บทที่ 14 มาตรฐานการพิสูจน์ และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
  **เนื้อหาคงเดิม มีการแก้ไขคำผิดจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11**

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร
  ⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810203
  ⭐️จำนวนหน้า : 552 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 12 : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3

  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 โดย รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ ฿ 260.00 ฿ 234.00

  อุทธรณ์ หลักทั่วไปในการอุทธรณ์ การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา คดีที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นข้อที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น คำสั่งระหว่างพิจารณา การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ การขอทุเลาการบังคับ การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์ การอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ การส่งคำเนาอุทธรณ์ ฯลฯ, ฎีกา การยื่นฎีกา กฎหมายที่นำมาใช้บังคับในชั้นฎีกา คดีห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา การขอถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ขอคืนเงินวางศาล การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
  รหัสสินค้า : 9786162692970 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 282
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 โดย สมชาย จุลนิติ์ ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
  ส่วนที่ 1
  – คุ้มครอง”จำเลย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 253 และมาตรา 253 ทวิ
  ส่วนที่ 2
  – คุ้มครอง “โจทก์” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254
  ส่วนที่ 3
  – คุ้มครอง “คู่ความ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264
  ลักษณะ 2
  การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  หมวด 1 หลักทั่วไป
  หมวด 2 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
  หมวด 3 การบังคับคดีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
  หมวด 4 การบังคับคดีในกรณีให้ขับไล่
  หมวด 5 การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
  หมวด 6 การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
  หมวด 7 การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  หมวด 8 การบังคับคดีในกรณีที่มีการประกันในศาล
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมชาย จุลนิติ์
  รหัสสินค้า : 9786164040663
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 484 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 4 :  พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค3 อุทธรณ์และฎีกา โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

   

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786164857728
  ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวน : 384
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : 2562

   

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายการพิจารณาโดยขาดนัด โดย อาจารย์ ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 การขาดนัดยื่นคำให้การ
  บทที่ 3 การขออนุญาตยื่นคำให้การ และการถามค้านพยานโจทก์
  บทที่ 4 การมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ
  บทที่ 5 การขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
  บทที่ 6 การขาดนัดพิจารณา
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  (ฉบับที่19) พ.ศ.2543

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810210
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 140 หน้า
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หมวดที่ 1  วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  หมวดที่ 2  การพิจารณาโดยขาดนัด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า :9786164788800
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 366
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  2561