กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (20)

แสดง 20 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดย ฿ 300.00 ฿ 270.00

  วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, สัญญาการค้าระหว่างประเทศ, INCOTERMS, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, การประกันภัยสินค้าทางทะเล, การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ, ระเบียบพิธีการทางศุลกากร, การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, องค์การการค้าโลก, ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดย ธนสร สุทธิบดี ฿ 490.00 ฿ 465.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สารบัญบท
  ส่วนที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ

  บทที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 บทบัญญัติทั่วไปของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 หน้าที่ของผู้ขาย
  บทที่ 6 การเยียวยากรณีผู้ขายผิดสัญญา
  บทที่ 7 หน้าที่ของผู้ซื้อ
  บทที่ 8 การเยียวยากรณีผู้ซื้อผิดสัญญา
  บทที่ 9 การโอนความเสี่ยง
  บทที่ 10 การคาดหมายว่าจะผิดสัญญาและสัญญาส่งสินค้าเป็นงวดๆ
  บทที่ 11 ค่าเสียหายและข้อยกเว้นความรับผิด
  บทที่ 12 ผลของการเลิกสัญญาและการรักษาสินค้า
  บทที่ 13 INCOTERMS
  ส่วนที่ 2 การชำระเงินระหว่างประเทศ
  บทที่ 14 การชำระเงินระหว่างประเทศ
  ส่วนที่ 3 การขนส่งสินค้าทางทะเล
  บทที่ 15 การขนส่งสินค้าทางทะเล
  บทที่ 16 ใบตราส่งและเอกสารการขนส่ง
  บทที่ 17 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ
  บทที่ 18 สิทธิของผู้ขนส่ง
  บทที่ 19 หน้าที่ของผู้ขนส่ง
  บทที่ 20 ความรับผิดของผู้ขนส่งและอายุความ
  บทที่ 21 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ 22 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ 23 ข้อกำหนดในสัญญารับขนของทางทะเลที่เป็นโมฆะ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  : ธนสร สุทธิบดี

  รหัสสินค้า : 9789740339830
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 464 หน้า
  ขนาด : 19 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  – สัญญาการค้าระหว่างประเทศ
  – INCOTERMS
  – การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  – การประกันภัยสินค้าทางทะเล
  – การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ
  – การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
  – องค์การการค้าโลก
  – ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

  รหัสสินค้า : 9789742037765
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 334 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law) โดย ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ฿ 430.00 ฿ 408.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🍁 หมวด ๑ ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ ๑
  การค้าระหว่างประเทศและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ ๒
  ลักษณะของการค้าระหว่างประเทศและบทบาทของรัฐในการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ ๓
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชนและภาคมหาชน
  บทที่ ๔
  สัญญาหลักในการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ ๕ ความสัมพันธ์ของสัญญาต่าง ๆ ในการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  🍁 หมวด ๒ ซื้อขายระหว่างประเทศ
  บทที่ ๑ บททั่วไป
  บทที่ ๒
  การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
  บทที่ ๓
  หลักการสำคัญของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ ๔
  ความหมาย ความเป็นมาและความมีผลใช้บังคับของ INCOTERMS
  บทที่ ๕
  ข้อตกลงทางการค้าที่กำหนดไว้ใน INCOTERMS
  บทที่ ๖
  สิทธิหน้าที่ที่สำคัญที่กำหนดไว้ใน INCOTERMS
  บทที่ ๗
  ข้อตกลงทางการค้าประเภท FOB และ CIF
  🍁 หมวด ๓ ขนส่งทางทะเล
  บทที่ ๑
  บทนำ
  บทที่ ๒
  สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล (Contract of affreightment)
  บทที่ ๓
  พัฒนาการของสัญญารับขนของทางทะเล
  บทที่ ๔
  ลักษณะของสัญญารับขนของทางทะเล และขอบเขตของการบังคับใช้ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
  บทที่ ๕
  เอกสารในการขนส่งของทางทะเล
  บทที่ ๖
  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ส่งของ
  บทที่ ๗
  สิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่ง
  บทที่ ๘
  ความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ ๙
  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ ๑๐
  ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ ๑๑
  อายุความและระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหาย
  บทที่ ๑๒
  ข้อตกลงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
  🍁 หมวด ๔ ประกันภัยทางทะเล
  บทที่ ๑
  การประกันภัยทางทะเลในประเทศไทย
  บทที่ ๒
  การประกันภัยทางทะเลในประเทศอังกฤษ
  บทที่ ๓
  ความหมายของการประกันภัยทางทะเล
  บทที่ ๔
  วัตถุแห่งการประกันภัยทางทะเล
  บทที่ ๕
  ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้
  บทที่ ๖
  หลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย
  บทที่ ๗
  คำรับรอง
  บทที่ ๘
  กรมธรรม์ประกันภัย
  บทที่ ๙
  ภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดและภัยที่ได้รับการยกเว้น
  บทที่ ๑๐
  วินาศภัย
  บทที่ ๑๑
  สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
  🍁 หมวดที่ ๕ เลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่ ๑
  บทนำ
  บทที่ ๒
  ระเบียบประเพณีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่ ๓
  เลตเตอร์ออฟเครดิตตามกฎหมายไทย
  บทที่ ๔
  ความหมาย การดำเนินการและการชำระราคาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่ ๕
  หลักการสำคัญของเลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่ ๖ ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่ ๗
  ความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในเลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่ ๘
  เอกสารที่ต้องส่งมอบในเลตเตอร์ออฟเครดิต

  รายละเอียด
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9786164040922
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 1,250 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 643 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 8 : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดย ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ ฿ 120.00 ฿ 108.00

  พันธกรณีของไทยตามความตกลง TRIPS ว่าด้วยความลับทางการค้า, ความสำคัญของลัทธิพหุภาคีนิยมในการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงองค์การค้า โลก (WTO), การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, ประเทศไทยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบัน, การวางท่อก๊าซจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการกีดกันทางการค้า, What Thailand Has Achieved As Party to the Kyoto Protocol ?

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
  รหัสสินค้า : 9789742884901 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายพาณิชยนาวี โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 264.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 เรือเดินทะเล
  บทที่ 3 บุริมสิทธฺทางทะเล
  บทที่ 4 จำนองเรือเดินทะเล

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า : 9789742889111
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : ธันวาคม 2553

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรับขนของทางอากาศ โดย ฿ 370.00 ฿ 351.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  1.บททั่วไป
  2.ระบบอนุสัญญาวอร์ซอ (warsaw-system Conventions)
  3.อนุสัญญาว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวกับการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ ค.ศ.1999 ฯ
  4.กฎหมายไทยก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศพ.ศ.2558
  5.พระราชบัญญัติการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศพ.ศ.2558
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า : 9786168139059
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 326
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ กันยายน 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GATT และ WTO : บททั่วไป **สภาพปกไม่ค่อยสวย เนื้อในสมบูรณ์** โดย ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร ฿ 560.00 ฿ 504.00

  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมเล่มระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ GATT และองค์การการค้าโลก แบ่งเนื้อออกเป็น 11 บท คือ
  บทนำ การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย
  1. ความเป็นมาของ GATT และ WTO
  2. โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก และการลงมติของ WTO
  3. หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ MFN
  4. หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส
  5. อุปสรรคทางการค้าและการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า
  6. ความตกลงสินค้าเกษตร
  7. การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
  8. การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน
  9. มาตรการปกป้อง
  10. การระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO
  11. GATT และ WTO กับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  :ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
  รหัสสินค้า : 9786162696213
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1100 กรัม

  จำนวนหน้า608
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแข่งขันทางการค้า โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศญี่ปุ่น
  บทที่ 2 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในสหภาพยุโรป
  บทที่ 3 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  บทที่ 4 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศเกาหลีใต้
  บทที่ 5 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศสิงคโปร์
  บทที่ 6 สรุป วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกับกฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร.ศักดา ธนิตกุล และคณาจารย์
  รหัสสินค้า : 9786162697852
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 460
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ฿ 440.00 ฿ 396.00

  กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน เปรียบเทียบและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนและนัยต่อผู้ประกอบธุรกิจไทย

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
  รหัสสินค้า : 9786162695926 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 466
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายและแนวคำตัดสิน : องค์การการค้าโลกกับสิ่งแวดล้อม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ฿ 130.00 ฿ 117.00

  หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ถึงที่มาของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และศึกษาแนวคำตัดสินที่เกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมาของ GATT และ WTO เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตและข้อท้าทายของไทย ณ ปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกอย่างมาก ควรจะเตรียมแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรร่วมของโลกที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญและได้รับความสนใจจากเวทีโลกอย่างไร ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและเห็นว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรร่วมของโลกไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป และในฐานะประชาคมโลก เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและสนใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรร่วมของโลก เพื่ออนุชนรุ่นหลังของเราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและทรัพยากรร่วมของโลกที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับมาตรฐานการครองชีพที่ดีตลอดไป

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
  รหัสสินค้า : 9789742888978 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2553

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก :การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์  ฿ 240.00 ฿ 228.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  แนะนำองค์การการค้าโลก
  บทที่ 2  กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก
  บทที่ 3  หลักชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง มาตรา 1  ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
  บทที่ 4  หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
  บทที่ 5   กฎเกณฑ์ว่าด้วยการจำกัดปริมาณและโควต้าภาษี ภายใต้มาตรา XI และ XIII ของ GATT
  บทที่ 6  ข้อยกเว้นทั่วไปภายใต้มาตรา XX GATT
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์ 
  รหัสสินค้า : 9789744669704
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 234
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน  2561

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

  คำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทที่ 1 : บททั่วไป
  บทที่ 2 : การบังคับใช้พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548
  บทที่ 3 : สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
  บทที่ 4 : การควบคุมการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลา่ยรูปแบบ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า : 9786162696824 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 390
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2561

  คำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายรับขนของทางทะเล

  คำอธิบายรับขนของทางทะเล โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 550.00 ฿ 495.00
  • ความเบื้องต้น
  • อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการรับขนของทะเล
  • กฎหมายไทยในช่วงก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
  • พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔
  • การร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า : 9786162695728 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 558
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2560

  คำอธิบายรับขนของทางทะเล

 • Sale!
  img-book
  คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล โดย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  ภาค ๑ การรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea)
  ภาค ๒ การประกันภัยทางทะเล
  พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
  Hague Rules 1924
  Hague – Visby Rules 1968, 1979
  Hamburg Rules 1978
  พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
  คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
  รหัสสินค้า : 9786164040724
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 448 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 380.00 ฿ 342.00

  ในการแก้ไขคู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชย์นาวีครั้งนี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติใหม่พร้อมตัวบท ได้แก่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558  พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ.2560

  รหัสสินค้า 9786162696855
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1020 กรัม

  จำนวนหน้า : 508
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  มาตรฐานการปฏิบัติในกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม ฿ 530.00 ฿ 503.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ความเบื้องต้นของมาตรฐานการปฏิบัติ
  บทที่ 2
  การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
  บทที่ 3
  การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง
  บทที่ 4
  การคุ้มครองและความมั่นคงอย่างเต็มที่
  บทที่ 5
  การปฏิบัติที่เป็นธรรมและเที่ยงธรรม
  บทที่ 6
  การเวนคืน
  บทที่ 7
  ความชอบด้วยกฎหมายของการเวนคืน และมาตรการกำกับดูแลอันชอบธรรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม
  รหัสสินค้า : 9786164881891
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,190 กรัม
  จำนวนหน้า : 618 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักการสำคัญว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายใต้กฎหมายแห่งสหภาพยุโรป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์  ฿ 210.00 ฿ 199.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ระบบกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อการเปิดเสรีทางการค้า
  บทที่ 2 หลักการทั่วไปว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีในสหภาพยุโรป
  บทที่ 3 มาตรการทางภาษีสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายในสหภาพยุโรป
  บทที่ 4 มาตรการทางภาษีสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป
  บทที่ 5 มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี : การจำกัดปริมาณและมาตรการที่มีผลเสมือนการจำกัดปริมาณในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายในสหภาพยุโรป
  บทที่ 6 ข้อยกเว้นพันธกรณีว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีภายในกลุ่มสหภาพยุโรป
  บทที่ 7 บทส่งท้าย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์
  รหัสหนังสือ : 9786164880467
  จำนวนหน้า : 170
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2562

 • Sale!
  img-book
  หลักพื้นฐานของกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ และการดำเนินการลงทุนระหว่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความเบื้องต้นของกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 บ่อเกิดของกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 การลงทุน
  บทที่ 5 นักลงทุน
  บทที่ 6 การรับการลงทุนและการก่อตั้งการปรากฏตัวเพื่อดำเนินการลงทุน
  บทที่ 7 สัญญาการลงทุน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม
  รหัสสินค้า : 9786164880573
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 456 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2562 

 • Sale!
  img-book
  องค์การการค้าโลกกับการค้าบริการระหว่างประเทศ โดย ดร. ไกรจักร ธีรตยาคีนันท์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  บริการและการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 2
  กฎหมายระหว่างประเทศและการค้าบริการ
  บทที่ 3
  พันธกรณีและกฎระเบียบทั่วไป (General Obligations and Disciplines
  บทที่ 4
  ข้อผูกพันเฉพาะ (Specific Commitments) และการเปิดเสรีแบบก้าวหน้าเป็นลำดับ (Progressive Liberalization)
  บทที่ 5
  ข้อยกเว้นทั่วไป (General Exceptions) และข้อยกเว้นทางความมั่นคง (Security Exceptions)
  บทที่ 6
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) และการค้าบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  บทที่ 7
  การค้าบริการและพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162699023
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.ไกรจักร ธีรตยาคีนันท์, ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563