Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

ประวัติการศึกษา

  • มัธยมศึกษาโรงเรียนระหานวิทยา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ1)มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายอาญา (น.ม.)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา