Skip to content Skip to footer

ประวัติการศึกษา

  • น.บ.(นิติศาสตร์),มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2549
  • LL.M. Master of Laws (International and Comparative Law, Monash University, Australia 2008)

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ผู้บรรยายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
  • ผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
  • ผู้บรรยายวิชาการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
  • ผู้บรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  • ผู้บรรยายวิชากฎหมายขนส่งระหว่างประเทศ
  • ผู้บรรยายวิชากฎหมายครอบครัว