Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

อนุวัฒน์ บุญนันท์

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
  • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา