Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

การศึกษา

 • น.บ เกียรตินิยมดี) ปี 2515 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2516
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 – ประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2552 – รองประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2550 – ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2547 – ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2544 – ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗
 • พ.ศ. 2542 – รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2537 – ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2535 – ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
 • พ.ศ. 2535 – ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2533 – ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • พ.ศ. 2532 – ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร
 • พ.ศ. 2526 – ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
 • พ.ศ. 2522 – ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2520 – ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • พ.ศ. 2518 – อัยการ
 • อาจารย์สอนกฎหมาย