Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโทด้านกฎหมาย จาก Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เนติบัณฑิตไทย (สอบได้อันดับที่ 3 ของสมัยที่ 18) ปี2508

ผลงานวิชาการ : ตำรา

  • คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

  • คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์ และฎีกา