Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย
  • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
  • ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

  • ผู้พิพากษาอาวุโสประจำศาลฎีกา
  • กรรมการกฤษฎีกา
  • กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2023. All Rights Reserved.