Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

ประวัติการศึกษา

 • ชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนพร้อมวิทยามูล ๒
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนอินทรศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๒
 • โรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.มธก. รุ่น ๓)
 • ธรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. ๒๔๘๙
 • Barrister-at-law (Gray’s Inn)
 • B.A.Hons และ LL.B. (Cambridge)
 • Certificate in Public International Law (Gray’s Inn)
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๖)
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
 • การจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. ๒๕๔๘)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. ๒๔๘๖ เสมียนกระทรวงมหาดไทย และ กองสาธารณสุข เทศบาลนครกรุงเทพ
 • พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบเข้ารับราชการเป็นอัยการฝึกหัด กรมอัยการ ได้อันดับที่ ๑
 • พ.ศ. ๒๔๙๐ อัยการผู้ช่วย กองคดี
 • พ.ศ. ๒๔๙๑ อัยการผู้ช่วยจังหวัดแพร่
 • พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๑ ได้อันดับ ๒ โอนมารับราชการกระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๐๖ อัยการประจำกอง กองวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๐๗ อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๐๙ อัยการประจำกอง กองอัยการ
 • พ.ศ. ๒๕๐๙ อาจารย์ผู้บรรยาย แผนกนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๑๕ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๑๖ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. ๒๕๑๖ อาจารย์ผู้บรรยาย กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
 • พ.ศ. ๒๕๑๗ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สภาสนามม้า)
 • พ.ศ. ๒๕๑๘ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ประธานคณะกรรมการอัยการ (สองสมัย สิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • กรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา