Skip to content Skip to footer

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย (สอบได้อันดับที่ 3 ของรุ่นที่ 29) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส
  • ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส