Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทและปริญญาเอกกฎหมายอาญา มหาวิทยาลัย Aix-Marseille III, ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน

  • รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา