Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย