Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด

การศึกษา

  • น.บ. ( เกียรตินิยมอันดับ 1) ธรรมศาสตร์,
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
  • ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัย Toulouse 1 Capitole ประเทศฝรั่งเศส
  • ปริญญาเอก สาขากฎหมายการคลัง (เกียรตินิยมดีเยี่ยมโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการ) มหาวิทยาลัย Toulouse 1 Capitole ประเทศฝรั่งเศส