Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

การศึกษา

  • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ประกาศนียบัตร (กฎหมายภาษีอากร) สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • น.ด. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์