Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล

ประวัติการศึกษา

  • น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • น.ม.(กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย สมัย 54) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ

ประวัติการทำงาน

  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2023. All Rights Reserved.