Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56
 • Master of Law in Taxation, Nothwestern University,USA
 • Master of Law in Taxation, New York University,USA
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์

ประวัติการทำงาน

 • ทนายความ
 • อัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ผู้ช่วยผุ้พิพากษา รุ่น 56
 • ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานยุติธรรม
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ (ปัจจุบัน)