Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2565

฿ 266.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 730 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้รวบรวมและเรียบเรียง

ศาตราจารย์ ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ, นายกำธร สิริชูติวงศ์, นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ และ นายภิรัตน์ เจียรนัย

รหัสสินค้า

9786165935753

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

436

พิมพ์ครั้งที่

1 : กรกฎาคม 2565 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786165935753 หมวดหมู่: , Product ID: 43868

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍦 ผู้รวบรวมและเรียบเรียง: ศาตราจารย์ ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ, นายกำธร สิริชูติวงศ์, นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ และ นายภิรัตน์ เจียรนัย
🍦 รหัสสินค้า: 9786165935753

 

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

1. ความหมายของภาษีอากร
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร
3. ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
4. โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร
5. การจำแนกประเภทภาษีอากร
6. ประมวลรัษฎากร
ภาคที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. เงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้
3. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4. ประเภทของเงินได้พึงประเมินและการหักค่าใช้จ่าย
5. การหักลดหย่อน
6. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (มาตรา 48)
7. การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (มาตรา 56 ทวิ)
8. การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
9. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
10. เงินได้ที่สามารถแยกคำนวณต่างหากจากเงินได้อื่น
11. การขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี
12. การขอคืนภาษี
13. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
ภาคที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลักการคำนวณภาษี
2. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ
3. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
4. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย (มาตรา 70)
5. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศ
6. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
7. การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรและขยายกำหนดเวลา
8. การขอคืนภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและโทษ
ภาคที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ความรับผิดในการเสียภาษี
4. ฐานภาษี
5. อัตราภาษี
6. การคำนวณภาษี
7. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
8. การจัดทำใบกำกับภาษี
9. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
10. การยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
11. การคืนภาษี
12. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
ภาคที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
2. การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. ฐานภาษีและอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
4. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
6.เอกสารหลักฐานและบัญชีที่ต้องจัดทำ
7.เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
ภาคที่ 6 อากรแสตมป์
1. ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์
2. ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์
3. การยกเว้นอากร
4. วิธีการเสียอากร
5. บทบังคับโทษ
ความรู้เสริม 1 ภาษีการรับมรดก
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก และขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย
2. การคำนวณภาษีการรับมรดก
3. การประเมินจัดเก็บ และการขอคืนภาษี
4. การอุทธรณ์
5. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
ความรู้เสริม 2 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. คำนิยามที่สำคัญ
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. ฐานภาษี
4. ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นภาษี
5. ฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น
6. อัตราภาษี
7. การคำนวณภาษี
8. การประเมินภาษี
9. การชำระภาษี
10. การคำนวณเงินเพิ่ม
11. การคำนวณเบี้ยปรับ
12. กรณีการค้างชำระภาษี
13. การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมิน
14. บทเฉพาะกาล
15. การบรรเทาการชำระภาษี