Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

💊 กฎหมายยา : เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

฿ 199.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 370 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค และ ยงยุทธ เรือนทา

รหัสสินค้า

9789740338499

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

281

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2562

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9789740338499 หมวดหมู่: Product ID: 62621

รายละเอียดเพิ่มเติม

💊 ผู้เขียน: สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค และ ยงยุทธ เรือนทา
💊 รหัสสินค้า: 9789740338499

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
คำนำ
💊 บทนำ : การสอนและเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา
1. วิธีการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้
2. กรณีศึกษาที่ใช้เป็นสื่อการสอน
3. การพัฒนาหรือสร้างกรณีศึกษา
4. แนวทางการนำกรณีศึกษาไปใช้
5. สาระสำคัญของหนังสือ
💊 บทที่ 1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
1. บทนิยามตามกฎหมาย
2. ประเภทของยา
3. บุคคล คณะบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. การขออนุญาตและใบอนุญาต
5. หน้าที่ของผู้รับอนุญาต
6. หน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
7. ยาต้องห้าม
8. การขึ้นทะเบียนตำรับยา
9. การโฆษณา
10. การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
11. บทกำหนดโทษ
12. วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน
💊 บทที่ 2 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
1. บทนิยามตามกฎหมาย
2. สภาเภสัชกรรม
3. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4. การควบคุมประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
5. บทกำหนดโทษ
💊 บทที่ 3 กรณีศึกษากฎหมายยากับแนวทางการวิเคราะห์
1. แนะนำแนวทางการวิเคราะห์
2. กรณีศึกษากฎหมายยา
3. ผลการวิเคราะห์รายกรณีศึกษา
💊 บทที่ 4 บทส่งท้าย : กรณีศึกษากฎหมายเชิงบูรณาการ
บรรณานุกรม
ดัชนีท้ายเล่ม
ประวัติผู้เขียน

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2023. All Rights Reserved.