Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ไต่สวนฉุกเฉิน ไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราว ร้องขอกันส่วน ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอรับชำระหนี้จำนอง ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์

Original price was: ฿ 600.00.Current price is: ฿ 570.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1090 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า

9789742039448

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

660

พิมพ์ครั้งที่

5 : กุมภาพันธ์ 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9789742039448 หมวดหมู่: , Product ID: 11123

คำอธิบาย

🍭ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🍭รหัสสินค้า: 9789742039448

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
บทที่ ๑ จำเลยขอให้โจทก์วางเงินหรือหาประกัน
๑.๑ เหตุที่ขอให้วางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้ (มาตรา ๒๕๓)
๑.๒ คำว่า “โจทก์” และ “จำเลย” ตามมาตรา ๒๕๓
๑.๓ หลักเกณฑ์การร้องขอ
๑.๔ การพิจารณาคำร้อง
๑.๕ ผลของคำสั่งศาล
๑.๖ การปฏิบัติตามคำสั่งศาลของโจทก์
๑.๗ คำร้องในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา ตามมาตรา ๒๕๓ ทวิ
บทที่ ๒ โจทก์ขอให้คุ้มครองชั่วคราว
๒.๑ หลักเกณฑ์การขอให้คุ้มครองชั่วคราว (มาตรา ๒๕๔)
๒.๒ ลักษณะของคำขอ ตามมาตรา ๒๕๔, ๒๕๖
๒.๓ วิธีขอให้คุ้มครองชั่วคราว ตามมาตรา ๒๕๔
๒.๔ การไต่สวนเพื่ออนุญาตให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ตามมาตรา ๒๕๕
๒.๕ การอนุญาตตามคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ตามมาตรา ๒๕๗
๒.๖ ผลของคำสั่งอนุญาตของศาลตาม มาตรา ๒๕๘, ๒๕๘ ทวิ
๒.๗ บทบัญญัติให้นำบทบัญญัติลักษณะ ๒ มาใช้บังคับตามมาตรา ๒๕๙
๒.๘ ผลของวิธีการชั่วคราวเมื่อมีคำพิพากษาตามมาตรา ๒๖๐
๒.๙ ทางแก้ของจำเลยหรือบุคคลภายนอก (มาตรา ๒๖๑, ๒๖๒)
๒.๑๐ กรณีโจทก์ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่จำเลยตามมาตรา ๒๖๓
บทที่ ๓ คำขอในกรณีฉุกเฉิน (มาตรา ๒๖๖)
๓.๑ กรณีที่จะยื่นคำขอ
๓.๒ วิธียื่นคำขอในเหตุฉุกเฉิก
๓.๓ การพิจารณาคำขอในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
๓.๔ หลักเกณฑ์วิธีพิจารณาคำขอ
๓.๕ คำสั่งของศาล
๓.๖ อำนาจวินิจฉัยคำขอในเหตุฉุกเฉิน (มาตรา ๒๖๘)
๓.๗ ผลบังคับตามคำสั่งอนุญาตของศาล (มาตรา ๒๖๙)
๓.๘ ทางแก้ของจำเลย
๓.๙ โจทก์เสนอคำขอตาม มาตรา ๒๕๔ หลังจากศาลมีคำสั่งยกคำขอ
๓.๑๐ การใช้บทบัญญัติกรณีมีเหตุฉุกเฉินตามมาตรา ๒๗๐
๓.๑๑ บุคคลเป็นประกัน มาตรา ๒๖๕
บทที่ ๔ คู่ความขอให้คุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา (มาตรา ๒๖๔)
๔.๑ หลักเกณฑ์การขอคุ้มครองประโยชน์ (มาตรา ๒๖๔)
๔.๒ วิธีขอให้คุ้มครองประโยชน์
๔.๓ คำสั่งศาล
๔.๔ ผลของคำสั่งศาล
๔.๕ การเรียกค่าเสียหาย
บทที่ ๕ การขอกันส่วน (มาตรา ๓๒๒)
– หลักกฎหมาย
– หลักเกณฑ์
บทที่ ๖ การร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สิน (การร้องขัดทรัพย์) (มาตรา ๓๒๓)
– หลักกฎหมาย
– หลักเกณฑ์
บทที่ ๗ ผู้มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้หรือได้รับส่วนแบ่งจากเงินได้ จากการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (มาตรา ๓๒๔)
– หลักกฎหมาย
– หลักเกณฑ์
– หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง (มาตรา ๓๒๕)
บทที่ ๘ การขอเฉลี่ยทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน (มาตรา ๓๒๖)
– หลักกฎหมาย
– หลักเกณฑ์
ภาคผนวก

📌การแก้ไขพิมพ์ครั้งที่ 5 : เพิ่มแนวคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาพร้อมบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความทันสมัยล่าสุด ประกอบข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะ