Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

แม่นหลัก วิ.อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑, ๒, ๓, ๔

Original price was: ฿ 380.00.Current price is: ฿ 361.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 950 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

เมธา จันทร์ชื่น

รหัสสินค้า

9786160311118

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

430

พิมพ์ครั้งที่

พฤศจิกายน 2566

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

🍨 ผู้เขียน: เมธา จันทร์ชื่น
🍨 รหัสสินค้า: 9786160311118

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🧲 ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
บทเรียนวันแรก
ผู้เสียหาย (มาตรา 2 (4))
คำร้องทุกข์ (มาตรา 2 (7))
บทเรียนวันที่ 2 ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย (มาตรา 3-6)
บทเรียนวันที่ 3
การนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ (มาตรา 15)
อำนาจสอบสวน (มาตรา 18-20)
อำนาจศาล (มาตรา 22)
บทเรียนวันที่ 4
การฟ้องคดีอาญา (มาตรา 28-34)
บทเรียนวันที่ 5
การถอนฟ้อง (มาตรา 35-36)
คดีอาญาเลิกกัน
(มาตรา 37-38)
บทเรียนวันที่ 6
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ (มาตรา 39)
บทเรียนวันที่ 7
คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (มาตรา 40-51)
ผู้เสียหายขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (มาตรา 44/1 และ 44/2)
บทเรียนวันที่ 8
หมายจับ หมายค้น (มาตรา 66 และ 69)
บทเรียนวันที่ 9
จับ (มาตรา 78-81 และ 84 วรรคท้าย)
บทเรียนวันที่ 10
ค้น (มาตรา 92-96)
ปล่อยชั่วคราว (มาตรา 119)
🧲 ภาค 2 สอบสวน
บทเรียนวันที่ 11
หลักทั่วไปของการสอบสวน (มาตรา 120 -129)
บทเรียนวันที่ 12
การสอบสวนสามัญ (มาตรา 130 -139)
บทเรียนวันที่ 13
การสอบสวนสามัญ (มาตรา 140 -147)
การชันสูตรพลิกศพ (มาตรา 148 -156)
🧲 ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
บทเรียนวันที่ 14
ฟ้องคดีอาญา(มาตรา 157-162)
แก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง แก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ (มาตรา 163-164)
บทเรียนวันที่ 15
ไต่สวนมูลฟ้อง (มาตรา 165-171)
บทเรียนวันที่ 16
การพิจารณา (มาตรา 172-181)
บทเรียนวันที่ 17
คำพิพากษาและคำสั่ง (มาตรา 182-192)
🧲 ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
บทเรียนวันที่ 18 อุทธรณ์ (มาตรา 193-197)
บทเรียนวันที่ 19 อุทธรณ์ (มาตรา 198-215)
บทเรียนวันที่ 20 ฎีกา (มาตรา 216-218)
บทเรียนวันที่ 21 ฎีกา (มาตรา 219-225)
การบังคับตามคำพิพากษา (มาตรา 245)
ค่าธรรมเนียม (มาตรา 252-258)