Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 706 g
ขนาด 26.1 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

รหัสสินค้า

9786165860598

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

318

พิมพ์ครั้งที่

9 : 2564

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🌾 ผู้เขียน: ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
🌾 รหัสสินค้า: 
9786165860598

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🩸 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
🩸 คำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นความผิด
๑. ออกเช็คแลกเงินสด
๒. ขายลดเช็ค
๓. ขอยืมเงินแล้วออกเช็คให้ไว้
๔. ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ซึ่งการกู้ยืมเงินไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓
๕. ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่า “เช็คพ้นกำหนดการจ่ายเงิน”
ฯลฯ
🩸 คำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นความผิด
๑. ออกเช็คโดยไม่ระบุชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงินและขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออก
๒. ออกเช็คโดยไม่ประทับตราตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร
๓. ออกเช็คโดยเซ็นชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร
๔. ออกเช็คโดยใช้เช็คของผู้อื่นและลงชื่อผู้อื่นเป็นผู้สั่งจ่ายเช็ค
๕. กรอกจำนวนเงินลงในเช็คซึ่งมีลายมือชื่อผู้อื่นเป็นผู้สั่งจ่าย โดยอ้างว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คเป็นนามแฝงของตนที่ใช้กับธนาคาร
ฯลฯ
🩸 ผู้เสียหาย
๑. ต้องเป็นผู้ทรงเช็คในขณะที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
๒. ฝากเช็คเข้าบัญชีผู้อื่น
๓. ผู้รับมอบให้นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารแทน มิใช่ผู้เสียหาย
๔. ผู้รับเช็คหรือเก็บรักษาเช็คไว้แทนเจ้าของร้าน
๕. เจ้าของร้านร่วมกัน ถือเป็นผู้เสียหายร่วมกัน
ฯลฯ
🩸 การบรรยายฟ้อง
🩸 หน้าที่นำสืบ
🩸 อายุความ
🩸 ตัวการร่วม
🩸 คำร้องทุกข์
🩸 ออกเช็คหลายฉบับเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
🩸 คดีเลิกกัน
🩸 ถอนฟ้อง
🩸 ถอนคำร้องทุกข์
🩸 ยอมความ
🩸 ความผิดตามพระราชบัญญัติเช็คฯ หากจำเลยเป็นนายทหารประจำการ ต้องฟ้องคดีต่อศาลทหาร เพราะเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
🩸 อุทธรณ์-ฎีกา
🩸 ข้อเท็จจริงที่ปรากฎในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง
🩸 เช็คกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ
🩸 เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
🩸 แจ้งความเท็จ
🩸 ปลอมเอกสาร
🩸 ฉ้อโกง
🩸 เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น ทำให้เสียหายและไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสาร
🩸 ความผิดฐานรับของโจร
🩸 ความผิดฐานยักยอก
🩸 เบียดบังเอาทรัพย์ที่ตกมาอยู่ในความครอบครองของตน เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิด
🩸 จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงขัดกับคำรับสารภาพไม่ได้
🩸 คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา