Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1

Original price was: ฿ 400.00.Current price is: ฿ 360.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรรณชัย บุญบำรุง, ดร. ธนกฤต วรธนัชชากุล

รหัสสินค้า

9786165812795

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

412 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

4 : ตุลาคม 2566

คำอธิบาย

✍️ ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรรณชัย บุญบำรุง, ดร. ธนกฤต วรธนัชชากุล
📝 รหัสสินค้า: 9786165812795

 

🔶 สารบัญ 🔶
▪ส่วนที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 1 วิวัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

บทที่ 2 แนวความคิดกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
บทที่ 3 หลักทั่วไปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
▪ส่วนที่ 2 องค์กรหรือตัวกลไกในกระบวนการยุติธรรม
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 เขตอำนาจศาล
บทที่ 3 การจัดองค์กรของศาลคดีแพ่ง
▪ส่วนที่ 3 คู่ความ
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 สิทธิของคู่ความตามหลักการได้รับฟัง
บทที่ 3 หน้าที่ของคู่ความตามหลักการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยสุจริต
▪ส่วนที่ 4 การใช้สิทธิทางศาลหรือการฟ้องในคดีแพ่ง
บทที่ 1 แนวความคิดเรื่องการใช้สิทธิทางศาล
บทที่ 2 เงื่อนไขของการที่จะมีสิทธิในการใช้สิทธิทางศาล
บทที่ 3 การใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของส่วนรวม
▪ส่วนที่ 5 รูปแบบและขั้นตอนของกระบวนพิจารณา
บทที่ 1 การพิจารณาโดยเปิดเผย
บทที่ 2 รูปแบบกระบวนพิจารณาด้วยวาจาและด้วยเอกสาร
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 : ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับ ป.วิ.แพ่ง ในปัจจุบันหลายเรื่อง เช่น การดำเนินคดีแบบกลุ่ม การอุทธรณ์ฎีกา และการบังคับคดี เนื่องจากไม่ได้มีการปรับปรุงหนังสือเป็นเวลา 10 ปี