Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน

฿ 504.00

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1500 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ปฐมบท
ภาค 1 ความเป็นมาของกฎหมายมหาชน
บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
ภาค 2 ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชน
บทที่ 2  ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
ภาค 3 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
บทที่ 3 รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
บทที่ 4 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
บทที่ 5 กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร
บทที่ 6 สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
บทที่ 7 แนวคำพิพากษากับการตีความกฎหมายโดยศาล
บทที่ 8 การตีความกฎหมายโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล
บทที่ 9 กฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
บทที่ 10 ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ
บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย
ปัจฉิมบท หลักความชอบด้วยกฎหมาย

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
 
ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810302

⭐️รูปแบบ : สันโค้ง ปกแข็ง
⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 572 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 7 : กรกฎาคม 2564