Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน

฿ 540.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1500 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

รหัสสินค้า

9786165812771

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง สันโค้ง

จำนวนหน้า

600

พิมพ์ครั้งที่

9 : กรกฎาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
📝รหัสสินค้า : 9786165812771

 

🏙 บทคัดย่อ/สารบัญ 🏙
ปฐมบท
📍 ภาค 1 ความเป็นมาของกฎหมายมหาชน
บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
📍 ภาค 2 ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
📍 ภาค 3 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
บทที่ 3
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
บทที่ 4
กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
บทที่ 5
กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร
บทที่ 6
สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
บทที่ 7 แนวคำพิพากษากับการตีความกฎหมายโดยศาล
บทที่ 8 การตีความกฎหมายโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล
บทที่ 9 กฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
บทที่ 10 ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ
บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย
ปัจฉิมบท หลักความชอบด้วยกฎหมาย
ภาคผนวก
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 : แก้ไขเชิงอรรถ