Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ

฿ 252.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ดร. ทศพร แสนสวัสดิ์

รหัสสินค้า

9786165812917

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

284

พิมพ์ครั้งที่

1 : สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

📝 ผู้เขียน: ดร. ทศพร แสนสวัสดิ์
📖 รหัสสินค้า:
9786165812917

 

⚖ บทคัดย่อ/สารบาญ ⚖
⭐️
ภาคที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

บทที่ 1 ข้อความคิดเบื้องต้นว่าด้วยวิชานิติศาสตร์และกฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ 2 ความหมายและลักษณะเฉพาะของรัฐธรรมนูญ
บทที่ 3 ระบอบรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ
⭐️ ภาคที่ 2 หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยรัฐ
บทที่ 2 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
บทที่ 3 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยการสถาปนาและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
⭐️ ภาคที่ 3 หลักการอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
บทที่ 1 หลักประกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

บทที่ 2 หลักความเป็นนิติรัฐ
บทที่ 3 หลักประชาธิปไตย
⭐️ ภาคที่ 4 คำอธิบายมาตราที่สำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐาน

บทที่ 2 คำอธิบายบทบัญญัติที่สำคัญรายมาตรา
⭐️ บรรณานุกรม