Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

฿ 432.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

รหัสสินค้า

9786165812528

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

500

พิมพ์ครั้งที่

6 : มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
📝 รหัสสินค้า: 9786165812528

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
🏢 บททั่วไป : ห้างหุ้นส่วนบริษัท
🏢 ภาคหนึ่ง : ห้างหุ้นส่วน
👨‍💼 ส่วนที่หนึ่ง : ห้างหุ้นส่วนสามัญ

👨‍💼 ส่วนที่สอง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
🏢 ภาคสอง : บริษัท
👨‍💼 ส่วนที่หนึ่ง : บริษัทจำกัด

👨‍💼 ส่วนที่สอง : บริษัทมหาชนจำกัด
🏢 ภาคผนวก
👨‍💼 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
👨‍💼 ตารางเปรียบเทียบหลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจำกัด
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 : ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ.(ฉบับที่ 23) และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ที่แก้ไขใหม่