Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สอบทนายความ ภาคทฤษฎี

Original price was: ฿ 300.00.Current price is: ฿ 285.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 710 กรัม
ขนาด 29.6 × 21 เซนติเมตร
ผู้เรียบเรียง

วารินทร์ สารสินพิทักษ์

รหัสสินค้า

9786165933612

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

242

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2565

มีสินค้าอยู่ 5

รหัสสินค้า: 9786165933612 หมวดหมู่: , Product ID: 75070

คำอธิบาย

🍭 ผู้เรียบเรียง: วารินทร์ สารสินพิทักษ์
🍭 รหัสสินค้า: 9786165933612

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อควรทราบก่อนสอบ

เทคนิคการสอบภาคทฤษฎี
🧁 ส่วนที่ 1 การสอบภาคทฤษฎี
🍡ข้อสอบอัตนัย🍡
1. คำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
– โครงสร้างคำฟ้องคดีอาญา
– การเขียนชื่อคู่ความ
– การเขียนสถานะโจทก์และจำเลย
– การบรรยายฟ้อง ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
– ตัวอย่างคำฟ้องคดีอาญา
– แบบฝึกเขียนคำฟ้องคดีอาญา
2. คำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
– รูปแบบการเขียนคำฟ้องคดีแพ่ง
– โครงสร้างคำฟ้องคดีแพ่ง
– แบบฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่ง
– ตัวอย่างคำฟ้องคดีแพ่ง
– การเขียนคำขอท้ายฟ้อง
3. สัญญา
– สรรพนามที่ใช้ในการทำสัญญาประเภทต่าง ๆ
– โครงสร้างสัญญาประนีประนอมยอมความ (ทำในศาล)
– โครงสร้างสัญญาประนีประนอมยอมความ (ทำนอกศาล)
– สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์
– สัญญากู้ยืมเงิน
– สัญญาจ้างทนายความ
4. คำร้อง (คดีที่ไม่มีข้อพิพาท)
– คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
– คำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในการครอบครองปรปักษ์
5. คำร้อง คำแถลง คำขอ
5.1 คำร้อง
– โครงสร้างการเขียนคำร้อง
– คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
– คำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญา (ถอนเพื่อไปเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ)
– คำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญา (ถอนไม่ประสงค์ดำเนินคดีอีกต่อไป)
– คำร้องขอปิดหมาย
– คำร้องขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต
– คำร้องขอขยายระยะเวลาสืบหาภูมิลำเนา
– คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องและปิดหมาย
– คำร้องขอแก้ไขคำฟ้องในความผิดพลาด
– คำร้องขอเลื่อนคดี
– คำร้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยขาดนัด
– คำร้องขอให้จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ
– คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
– คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกพยานเอกสารและพยานบุคคล
– คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
– คำร้องขอรวมคดี
– คำร้องขอให้ศาลเรียกทายาทเข้าเป็นคู่ความแทนผู้มรณะ
– คำร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นโจทก์ในคดีแพ่งแทนโจทก์เดิม
– คำร้องขอดำเนินคดีต่างผู้ตายในคดีอาญา
– คำร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี
– คำร้องขอทุเลาบังคับคดี
5.2 คำแถลง
– คำแถลงขอปิดหมาย
– คำแถลงขอส่งหมายข้ามเขตและปิดหมายจำเลยทุกคน
– คำแถลงขอให้ส่งหมายและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์
– คำแถลงขอถือเอกสารท้ายฟ้องแพ่งแทนการส่งสำเนาให้แก่จำเลย
– คำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
– คำแถลงขอให้ศาลออกนั่งพิจารณา
– คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
– คำแถลงขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
– คำแถลงขอแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม
– คำแถลงขอวางเงินค่าขึ้นศาลอนาคต
– คำแถลงขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน
– คำแถลงขอให้ศาลออกใบสำคัญ
– คำแถลงขอคัดถ่ายคำพิพากษา
– คำแถลงขอคัดถ่ายสำเนาคำสั่งศาล
– คำแถลงขอรับเอกสารที่อ้างส่งศาลคืนจากศาล
5.3 คำขอ
– คำขอออกหมายบังคับคดี
– คำขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
6. หนังสือ ประเภทต่าง ๆ

– หนังสือพินัยกรรม แบบเขียนเองทั้งฉบับ
– หนังสือพินัยกรรม แบบธรรมดา
– หนังสือบอกกล่าวทวงถาม

– หนังสือให้ความยินยอมของทายาท
– หนังสือให้ความยินยอมให้เป็นผู้จัดการมรดก
– หนังสือรับสภาพหนี้
– หนังสือมอบอำนาจ
– หนังสือคำร้องทุกข์

– หนังสือให้คำปรึกษากฎหมาย
– ใบแต่งทนายความ

7. บัญชี ประเภทต่าง ๆ
– บัญชีเครือญาติ
– บัญชีทรัพย์สิน
– บัญชีระบุพยาน

8. ข้อบังคับมรรยาททนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529
– ตัวอย่างการตอบข้อสอบ ข้อมรรยาททนายความ

9. คำให้การ
– คำให้การคดีอาญา

– คำให้การคดีแพ่ง
– คำให้การและฟ้องแย้ง
10. อื่น ๆ
– การอ้างเอกสารท้ายคำฟ้อง/คำร้อง
– ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา
– ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง
🍡ข้อสอบปรนัย🍡
สรุปเนื้อหาปรนัย
ตัวอย่างปกและสมุดคำตอบในการสอบอัตนัย
ระเบียบการสอบและสิ่งที่ต้องทราบ
จำลองแบบทดสอบข้อสอบปรนัย

บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน