Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สอบทนายความ (ตั๋วปี)

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 980 g
ขนาด 29.3 × 20.8 cm
ผู้เรียบเรียง

วารินทร์ สารสินพิทักษ์

รหัสสินค้า

9786165947534

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

360

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2565

มีสินค้าอยู่ 9

รหัสสินค้า: 9786165947534 หมวดหมู่: , Product ID: 75028

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍐 ผู้เรียบเรียง: วารินทร์ สารสินพิทักษ์
🍐 รหัสสินค้า: 9786165947534

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อควรทราบก่อนสอบ

เอกสารที่ผู้สอบจะได้รับ และการเย็บสมุดคำตอบด้วยหมุดทองเหลือง
ปกกระดาษคำตอบ
แบบฟอร์มที่ใช้ในการสอบ
หัวข้อและสถิติ ข้อสอบอัตนัย
ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา
ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง
การอ้างเอกสารท้ายฟ้อง
🧁 ส่วนที่ 1 ข้อสอบอัตนัย
การเขียนชื่อคู่ความ
1. ใบแต่งทนายความ

2. สัญญา
– สรรพนามที่ใช้ในการทำสัญญาประเภทต่าง ๆ
– สัญญาประนีประนอมยอมความ (ในศาล)
– สัญญาประนีประนอมยอมความ (นอกศาล)
– สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์
– สัญญากู้ยืมเงิน
– สัญญาค้ำประกัน
– สัญญาจ้างทนายความ
3. หนังสือ ประเภทต่าง ๆ
– หนังสือบอกกล่าวทวงถาม
– หนังสือมอบอำนาจ
– ใบมอบฉันทะ
– หนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21
– หนังสือขอตรวจสอบการทำนิติกรรม
– หนังสืออายัดที่ดิน
– หนังสือรับสภาพหนี้
– หนังสือพินัยกรรม แบบเขียนเองทั้งฉบับ
– หนังสือพินัยกรรม แบบธรรมดา
– หนังสือให้ความยินยอมของทายาท
– หนังสือให้ความยินยอมให้เป็นผู้จัดการมรดก
– หนังสือคำร้องทุกข์
– หนังสือให้คำปรึกษากฎหมาย
4. บัญชี ประเภทต่าง ๆ
– บัญชีพยาน
– บัญชีเครือญาติ
– บัญชีทรัพย์
5. คำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
– รูปแบบโครงสร้างการเขียนคำฟ้องคดีแพ่ง
– โครงสร้างคำฟ้องคดีแพ่ง
– ตัวอย่างคำฟ้องคดีแพ่ง
– การเขียนบรรยายสถานะของ โจทก์ จำเลย ในรูปแบบต่าง ๆ
– การเขียนคำขอท้ายฟ้อง
6. คำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายคำฟ้องอาญา
– โครงสร้างคำฟ้องคดีอาญา

– การบรรยายฟ้อง ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
– ตัวอย่างคำฟ้องคดีอาญา
7. คำร้อง คำแถลง คำขอ
– โครงสร้างการเขียนคำร้อง

– การเขียนรายละเอียดลงในแบบฟอร์มคำร้อง
– คำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง
– คำร้องขอฟ้องคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
– คำร้องขอส่งหมายและปิดหมายข้ามเขต
– คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
– คำร้องขอถอนฟ้อง (ถอนเพื่อไปเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ)
– คำร้องขอถอนฟ้อง (ถอนไม่ประสงค์ดำเนินคดีอีกต่อไป)
– คำร้องขอเลื่อนคดีของศาลแพ่งต่อศาลจังหวัดตรังเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
– คำร้องทนายความโจทก์ขอแจ้งย้ายสำนักงาน
– คำร้องขอขยายเวลาส่งต้นฉบับเอกสาร
– คำร้องขอเวลาสืบหาที่อยู่จำเลย
– คำร้องขอเข้าแทนที่คู่ความมรณะ
– คำร้องขอให้ศาลเรียกทายาทเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ
– คำร้องขอให้เพิ่มโทษจำเลย
– คำร้องขอแจ้งต่อศาลถึงการที่จำเลยได้ชำระค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย
– คำร้องขอให้จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและให้ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี
– คำร้องขอคืนของกลาง
– คำร้องขอเพิกถอนการสละสิทธิบังคับคดี
– คำร้องขอศาลยกคดีขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่
8. คำแถลง
– คำแถลงขอให้ศาลมีคำสั่งปิดหมาย

– คำแถลงขอส่งหมายข้ามเขตและปิดหมาย
– คำแถลงขอให้ส่งหมายและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์
– คำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
– คำแถลงขอคัดถ่ายสัญญาประนีประนอมยอมความ
– คำแถลงขอให้ศาลออกนั่งบัลลังก์
– คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1
– คำแถลงขออ้างเอกสารท้ายฟ้องแพ่งแทนการส่งสำเนาให้แก่จำเลย
– คำแถลงขอรับเงินค่าขึ้นศาลชั้นต้น
– คำแถลงขอสละสิทธิไม่บังคับคดี
9. คำขอ
– คำขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

– คำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี
– คำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง
10. คำร้อง (ใหญ่)
– คำร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมาย กรณีโจทก์ยื่นขอ

– คำร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมาย กรณีจำเลยยื่นขอ
– คำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว
– คำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว กรณีฉุกเฉิน
– คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
– คำร้องขอถอนผู้จัดการมรดกและขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก
– คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองปรปักษ์
• ตัวอย่างข้อเท็จจริง
• หนังสือให้คำปรึกษากฎหมาย
• ใบแต่งทนายความ
• คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองปรปักษ์
• บัญชีพยาน
11. คำให้การ
– คำให้การคดีอาญา

– คำให้การคดีแพ่ง
– คำให้การและฟ้องแย้ง
12. ข้อบังคับมรรยาททนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529
– ตัวอย่างการตอบข้อสอบ ข้อมรรยาททนายความ
🧁 ส่วนที่ 2 ข้อสอบปรนัย
หัวข้อเนื้อหาปรนัย

บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2023. All Rights Reserved.