Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก.

฿ 228.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 160 g
ขนาด 15 × 11 cm
ผู้เขียน

ภูมีนาท ปาเบ้า และคณะ

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786165776318 หมวดหมู่: , Product ID: 56499

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
7. ตัวอย่างคำถามที่น่าสนใจ

รายละเอียด 
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ภูมีนาท ปาเบ้า และคณะ
⭐️ รหัสสินค้า : 9786165776318
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 160 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 207 หน้า
⭐️ ขนาด : 11 x 15 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2564